dwarsliggers

Dwarsliggers ... noodzakelijk om het rechte spoor te houden
          
lees meer over onze filosofie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

man scared hiding computer funny photoDe parallellen tussen de manieren waarop klimaat en Covid -19 in de maatschappij behandeld worden zijn duidelijk. De achtergrond is het in stand houden van een ondemocratische wereldelite door opwekken van een (onbewuste?) angstpsychose onder de bevolking, waardoor vrij eenvoudig vergaande (dikwijls irreversibele) maatregelen opgelegd kunnen worden om de machtsbasis te versterken.

De mensheid heeft zich in het verleden steeds aangepast (adaptatie) aan bedreigende veranderingen, wat een lokaal gebeuren is. Voor Internationale machtsorganisaties is deze fijnmazige lokale aanpak te complex en onbeheersbaar en daarom prediken die het wegwerken van de oorzaak (mitigatie)  ondanks het feit van gebrek aan  ervaring, laat staan haalbaarheid en betaalbaarheid. Het risico voor mislukking is dan ook extreem groot maar deert schijnbaar niet.

De werkwijze om dit te bereiken is extreem eenvoudig en religies hebben het succes ervan over de eeuwen heen bewezen: Verklaar dat de mensheid in gevaar is door een aankomende wereld omvattende catastrofe, met als remedie “luister naar ons want wij hebben de oplossing”. Dit was niet alleen een slagzin van Groen!, maar die gedachten gang vind je ook bij de VN ( IPCC, WHO), NGO’s en recent gaan de Google’s , Twitters en Facebook’s  ook die richting uit.

 

KLIMAAT

Voor het klimaat werkt het opvoeren van Greta Thunberg en haar volgers voor de onervaren jeugd overduidelijk. Voor volwassenen gaat het subtieler zoals aangetoond in experimenten van S. Asch en Millgram  in een groepsspraak context. Ze tonen aan dat 65% en meer van de bevolking onder druk vlot buiten hun comfortzone treden en dat is verontrustend en schrikbarend. Merkwaardig is dat ondanks het feit dat het Millgram experiment zowel ethisch als wetenschappelijk sterk bekritiseerd is, VN organisaties het subtiel gebruiken. Als gevolg wordt Ecorexia/Klimaatdepressie de nieuwe ziekte vooral bij jeugd maar ook in andere bevolkingslagen, zelf onder wetenschappers. Angst wordt een gewoonte, en gewoonte een depressie, het perfecte onderdrukkingsmiddel om de bevolking hun visie op te leggen uit eigen belang die de bevolking niet ten goede komt.

VN organisaties, drukkingsgroepen en financiële belangengroepen gebruiken deze techniek en vinden elkaar terug in deze organisaties, en voeren geheime onderhandelingen  op de rug van de burger.

De waarheidsvinding, die de basis vormt van de wetenschap, is op de schop en vervangen door een “consensuswetenschap”, die breed uitgedragen wordt door de media die niet in staat of onbekwaam zijn (waar is de onderzoeksjournalistiek gebleven?) om het kaf van koren te scheiden, en klakkeloos de IPCC en WHO volgen, erger nog wat niet met IPCC/WHO standpunten overeenstemt wordt gebannen als “fake news” ook al zijn die wetenschappelijk correcter.

Een voorbeeld van deze manipulatie rond klimaat is de recente VN klimaat rel naar aanleiding van de publicatie “The Human Cost of Disaster”, waarin sprake is van een toenemend klimaat rampspoed terwijl de in het artikel zelf aangehaalde gegevens dit tegenspreken, wat aangetoond wordt met onderstaande grafiek door  het invoegen van een trendlijn in grafiek 5 blz. 10. Deze trendlijn geeft een daling van 15% per jaar, een verbetering en zeker geen rampspoed. Terecht eisen wetenschappers de onmiddellijke terugtrekking van de publicatie mede omwille van de vele andere wetenschappelijke fouten.

EB angst 1

Hier gaan we dieper in op COVID-19 angst manipulatie vanuit de VN/WHO elite die door politici en wetenschappers overgenomen werd met uitgebreide toelichting.

De basis is dat weinig tot niet geïnvesteerd wordt in de traditionele adaptatie (aanpassing), dit zijn de medische middelen om potentiële of startende zieke mensen te behandelen en daardoor doden en lock-down vermijden. Mitigatie (behandeling van de oorzaak) krijgt topprioriteit in de vorm van een toekomstig vaccin dat veel te laat komt met als gevolg meer doden en economische schade. Daarbij komt het risico van slechte werking, en dat levert ook nog munitie voor anti-vaxxers. In het artikel vaccines are complicated wordt hier dieper op ingegaan. Kenneth Frazier, de CEO van farma bedrijf Merck zegt in dit artikel over het varkensgriep vaccin dat het meer kwaad dan goed deed, en dat we geen goede historische ervaring hebben met het snel introduceren van een vaccin tijdens een pandemie. Over beleidsmensen suggereert  Freedom House “dat vele regeringen de pandemie gebruiken als een dekmantel om dissidente meningen het zwijgen op te leggen, de persvrijheid te beteugelen en verkiezingen te belemmeren”. ‘Dit resulteert in een uitholling van de democratie en de mensenrechten’.

 

PANDEMIE

De herdefiniëring van de term “Pandemie” door de WHO in 2009 waarbij de ernst van de ziekte geschrapt werd, had als gevolg dat de 2009 Mexicaanse griep met minder dan 15 000 doden een pandemie werd en miljoenen vaccins ongebruikt bleven en vernietigd werden. Zelfs vanuit het EU parlement werd gevraagd deze definitie te herzien en noemde het een fake pandemic en “big pharma fraud”  . ” Leugens en manipulaties door de WHO en RIVM rond de Mexicaanse griep in 2009”  beschrijft het beschamend gedrag van politici en wetenschappers met geheime contracten , vernietiging van belastinggeld en risico op neurologische schade. De EU heeft niets geleerd en voor COVID-19 toch ook weer geheime onderhandelingen aangevat.  Waarom reageert het Europees parlement nu niet?

Het uitroepen van een pandemie door de WHO heeft verreikende gevolgen, volgens de overeenkomst moeten dan wereldwijd middelen vrijgemaakt worden, en wanneer geen behandelende medicatie voorhanden is wordt ontwikkelen van een vaccin verplicht. Dit is een gedroomde formulering voor Big Pharma, en zet mits afremmen van geneesmiddelen gebruik, de deur open voor misbruik, dit is ook met COVID-19 gebeurd, enerzijds zijn voor de inschatting van de verspreiding het virus foute alarmerende computermodellen gebruikt die slachtoffers tot meer dan 1000 maal te hoog inschatten, wat automatisch leidt tot “pandemie” en een verlammend angstgevoel opwekt waardoor niemand protesteert bij maatregelen, en anderzijds werden een resem aan potentiële geneesmiddelen niet onderzocht  en aan huisartsen ontzegd. Opzettelijk foute publicaties werden verspreid om deze middelen te kunnen verbieden, dokters die dit durfden aanklagen werden ontslagen en enkel de virologen die dit ondersteunen halen de media. Hierdoor ontstond een dwingende noodzakelijkheid tot vaccinontwikkeling, een miljardenbusiness met duistere praktijken voor “Big Pharma”, die meer dan een jaar duurt en bijgevolg altijd veel te laat komt. De geschiedenis herhaalt zich, ook voor de WHO.

De WHO aanpak die door de ondertekende landen gevolgd moet worden is dan ook totaal fout. De aandacht moest gaan naar de potentiële middelen, liefst ook profylactisch die de besmetting onderdrukken. Op deze wijze wordt belet dat de mensen erg ziek worden en anderen besmetten, valt de noodzaak voor meer ziekenhuisbedden weg en zijn de sterfgevallen laag, en een lock-down onnodig,  meteen valt het dubbel angstgevoel voor de ziekte en de sociale beperkingen weg. Dit is de veel efficiëntere techniek momenteel toegepast in de veterinaire geneeskunde waar voor snel muterende virussen de vaccinatie niet meer centraal staat maar wel het beheersen van de gevolgen, vroege en profylactische behandeling is de sleutel tot succes. Dit is bekend terrein voor virologen en wordt genegeerd, waarom?

Tegen deze gang van zaken die vele onnodige slachtoffers heeft gemaakt is een stijgende weerstand ontstaan en de roep naar een breed debat is luid maar wordt niet gehoord, bij ons het Corona Manifest en de oproep van Annemans, In Nederland de “Brandbrief” van 2400 medische professionals en 18 000 burgers, betogingen in binnen en buitenland die men tracht te verbieden, en toch beweegt op politiek vlak (en MSM) niets. Hier een typische reactie in de MSM waarbij men de boodschap negeert maar de boodschapper aanvalt om verwarring te zaaien. De boodschap is genegeerd en een kans is gemist.

Media ondersteunden het angstgevoel  door cijfermanipulatie. Zo werden de cijfers absoluut gegeven en niet gewogen naar de bevolking. België scoorde hoog in aantallen doden per miljoen inwoners, toch waren in de media de VS en Brazilië wekenlang kop van jut waarschijnlijk omdat ze een rechts regime hebben, grote landen hebben nu eenmaal meer slachtoffers in aantallen. Ondertussen kreeg het naast Brazilië gelegen Peru met veel hogere relatieve sterftecijfers nauwelijks media-aandacht.

Interessant is de overmaat aan doden (of oversterfte) dat beter de balans aangeeft, de Financial Times toont in een interessant artikel  met de grafiek hieronder dat de VS en Brazilië beter af zijn dan België.

EB angst 2

.

De rechtse grafiek is het meest relevant en toont aan dat de COVID dodentol meer dan verdubbeld was in Peru en Equator terwijl de beelden van de graven in Brazilië met een 7 maal lager cijfer dagelijks het nieuws haalden.

Follow the money is altijd een heel goede raad. Gebaseerd op de 10 grootste WHO sponsors voor 2018/2019 en het wegvallen van de VS komt de B & M Gates foundation op de tweede plaats als WHO financier met een bedrag nagenoeg gelijk aan de bijdrage van het VK. Op de derde plaats staat de GAVI Aliance die de vaccin industrie vertegenwoordigd, in dit verband zou Dr. Fauci ( hoofd NIH) afspraken hebben met B Gates. In 2017 waren de vrijwillige WHO bijdragen boven de 2 miljard dollar. Twee van de drie topsponsors behoren tot de vaccin groep. Kan de WHO nog onafhankelijk oordelen? Gates wordt de machtigste dokter genoemd en B Gates wantrouwen is niet zo gek. Is dit niet de oorzaak van de dominante keuze voor vaccins? Zou de WHO focus niet op de basisgezondheidszorg moeten liggen?

Farma is een van de rijkste sectoren en de vaccin ontwikkeling lijkt eerder op een financiële bonanza , 160 COVID vaccins zijn in ontwikkeling voor tientallen miljarden aan subsidies, de kosten zijn collectief ( in hoge mate door overheden gedragen) en de baten ( patent rechten, verkoop) worden geprivatiseerd, (bijvoorbeeld Fauci,die hoofd is van de NIH,bezit de helft van vaccin patentrechten mogelijks fraudulent verkregen, afkomstig van gesubsidieerd onderzoek). Daarbij wordt de aansprakelijkheid eveneens op de gemeenschap afgewenteld ( zogezegd omdat men snel moet handelen). Tevens is de beschermingstijd kort voor een virus dat snel muteert zodat de productie oneindig kan doorgaan. De jaarlijkse vaccinaties met bijhorende nadelen en risico’s dringen steeds meer door bij de bevolking waardoor weigering toeneemt. De roep om de democratische rechten van de burger af te nemen door vaccinaties te verplichten neemt toe.  Het EU vaccination passport staat in de steigers. Niet gevaccineerden  verliezen hun rechten tot in het absurde.

De ethische vraag is of een onderzoeker/ instelling betaald vanuit de gemeenschap alleenrecht heeft op patent/publicatierechten. De tweede vraag is of deze bevoordeelden dan ook nog in beslissingsraden van de gezondheidszorg kunnen zetelen.

Dodelijke slachtoffers voorkomen was duidelijk niet prioritair omwille van de focus op vaccins, nochtans zijn een waaier aan potentiële antivirale middelen beschikbaar waar weinig tot niet in geïnvesteerd wordt zoals hydroxychloroquine (HCQ),Budesonide, Ivermectin, Nicotine , Ribovarin , Broomhexine, Remdesivir , Interferon Alfa2b (Cuba), Colchicine , favipiravir (japan), Regeneron alsook lage dosis bestraling  en bloedplasma die zouden kunnen toelaten dat huisartsen vanaf de eerste besmetting en eventueel profylactisch de virusontwikkeling afremmen, daarbij het aantal ziekenhuis patiënten en doden drastisch te verminderen waarbij een lock-down vermeden wordt. Niets is minder waar, omdat deze producten niet geregistreerd zijn specifiek voor COVID, zijn die niet vrijgegeven wegens gebrek aan gecontroleerde testen. Die testen kunnen niet doorgevoerd worden door de eerstelijnszorg (wie krijgt medicatie en wie een placebo?) en daarom gebeurd dit op ziekenhuis patiënten waar het testen te laat en in veel gevallen zinloos omdat het virusaandeel in de ziekte dan al minimaal is, en foute conclusies getrokken worden. Voor oude medicijnen met verlopen patentrechten zijn de kosten zelfs niet meer recupereerbaar en valt de interesse weg. Dit is bijvoorbeeld het voorwerp van de medische – en mediaoorlog tussen HCQ en Remdesivir, tevens een financiële oorlog tussen het spotgoedkope HCQ (patent is vervallen) en het 200 maal duurdere Remdesivir.

Is de snelle genezing van Trump (die al in het stadium van zuurstofnood was)niet een indicatie dat preklinische ingrepen wel degelijk effectief kunnen zijn?. Trump is altijd voorstander geweest van  preklinische  behandeling. Je kon verwachten dat door het snelle en gunstig herstelbij gebruik van een cocktail (waaronder Regeneron?), wereldwijd de ogen zouden opengaan en een debat voor meer aandacht naar preklinische behandeling kon starten, maar die boodschap is vakkundig gesmoord door te schieten op de boodschapper. Opnieuw een gemiste kans.

De hospitalisaties zijn tussen griep en COVID nagenoeg gelijk , het essentieel verschil is dat bij COVID het aantal zware longaandoeningen 9 maal hoger ligt en de mediaanleeftijd voor sterfgevallen in de eerste golf op +80 waardoor veel meer langdurig zieken (met zware neven verschijnselen) en sterfgevallen voorkomen. Tevens is de besmettingsgraad hoger en de incubatieperiode waarschijnlijk schromelijk onderschat, waardoor de pandemie lang kan aanslepen. De essentiële strategie moet dan ook zijn alles in het werk stellen om hospitalisatie te vermijden, dit is preklinisch snel ingrijpen bij besmetting en risicopatiënten afschermen. Net dat is niet gebeurd, preklinische behandeling blijft op een laag pitje, maar een zinloze (partiële) lockdown die massaal de onbesmette personen treft wel. Wat is hier aan de hand? Het politiek apparaat volgt een gevaarlijk spoor.

De wetenschap heeft een probleem want wie de WHO lijn niet volgt is een foute wetenschapper en wordt geweerd. Het gevolg is dat een aantal wetenschappers anoniem gaan, individueel of in groep. Tegenstanders vallen dan de boodschapper aan in plaats van de boodschap te analyseren. Swiss Policy Research is een gedegen onafhankelijke groep en een aanrader die momenteel ook COVID goed opvolgt en permanent update. Een andere is groep is  https://c19study.com/  die enkel HCQ (hydroxychlorquine) publicaties opvolgt via een metastudie.

HCQ versus Remdesivir is een medicijnenoorlog geworden, die zowel financieel, wetenschappelijk als politiek gevoerd met Fauci (mitigatie)en Trump (adaptatie) in de hoofdrollen. Gebaseerd op individuele publicaties zijn er massa’s publicaties die elkaar schijnbaar tegenspreken, vooral omdat deze zich situeren in een klinische situatie waar  dominant de  reeds door het virus aangerichte schade wordt behandeld, en niet het virus zelf dat in de preklinische fase dominant is.

Er zijn slecht beperkte gegevens beschikbaar van preklinische toepassing en dan nog in verschillende formats en context. De enige analysemogelijkheid is via data mining, hierover zijn nauwelijks publicaties, enkel voor HCQ wereldwijd opgevolgd door https://c19study.com/ en verwerkt in een metastudie https://hcqtrial.com/ die interessante resultaten oplevert  zoals onderstaande grafiek aangeeft, waarbij globaal gezien in landen die in een vroeg stadium HCQ cocktails toepassen bijna 80% daling van cumulatieve sterfgevallen voorkomt.

EB angst 3

Tevens vinden zij op wereldschaal nauwelijks correlatie tussen sterfgevallen en landen met hoge levensverwachting, obesitas, hypertensie, diabetes, bevolkingsdensiteit. De giftigheid eigen aan medicijnen blijkt bij de gebruikte dosissen niet relevant te zijn.

Analoog worden positieve indicaties voor HCQ gegeven door de American Association of Physicists and Surgeons https://aapsonline.org/freehcq/met een spectaculair verschil in sterfte tussen landen waar HCQ toegelaten of verboden is, als argument in hun rechtszaak tegen de staat voor vrijgave van HCQ.

EB angst 4

Een Italiaanse studie over het ganse land van februari tot en met mei geeft globaal 30% risico daling bij HCQ gebruik. Een recent Nederlands onderzoek geeft HCQ een impuls voor vroeg gebruik.

Door het verbod van HCQ gebruik na de “fake “ Lancet studie kon een sterk effect op de sterfgevallen index voor Zwitserland aangetoond worden met een indicatie dat HCQ werkt.

EB angst 5

De PCR test is een probleem, deze is gebaseerd op het vermenigvuldigen van een stukje RNA van het COVID virus tot op het niveau van detecteerbaarheid. Is de vermenigvuldiging te laag dan is het resultaat negatief hoewel het virus in lage concentratie al aanwezig kan zijn, een hoge versterking geeft grote kans op vals positief want het vermenigvuldigd eveneens RNA van andere corona’s of dood RNA wat vals positief oplevert bijvoorbeeld in Zweden .De test is foutgevoelig , mist resolutie en is niet klinisch gevalideerd. Vals positief zal bijgevolg toenemen bij uitgebreider testen en meer genezen personen, dit zet onterecht personen in quarantaine en is een economische en sociale kost, maar vooral kan te hoog vals positief  de angst voor een hoge besmettingsgraad levendig houden waardoor de overheid vlot maatregelen kan opleggen.

Het dure plaatje van isolatie  en opvolging gebaseerd op contact tracing  met PCR testen is in België amateuristisch gebleken en heeft daardoor de start van een sterke tweede golf niet kunnen voorkomen, de tracing  kan bij de huidige besmettingsgraad nog weinig bijdragen. Opnieuw een dure gemiste kans die veel slachtoffers zal maken en België op weg zet om voor de 2° maal een koploper in slachtoffers te worden. Het maakt torenhoog duidelijk dat mitigatie niet werkt en het naar Europees niveau tillen om het falen te verstoppen zal eveneens niet werken, dit is groepsdenken en tunnelvisie eigen aan mitigatie, wanneer rijpen de geesten richting investeren in adaptatie?

Fact check” is een handige techniek door MSM gebruikt om “fake news” te kunnen duiden, maar is niet zelden misleidend en fout zeker als het over wetenschap gaat. Een voorbeeld is de hierboven aangegeven PCR test die eigenlijk een noodoplossing is, terwijl de VRT die als nauwkeurig aangeeft,  terwijl de WHO PCR test hier een bombshell genoemd. PCR is een labo gereedschap ongeschikt als precisie meetinstrument dat bij gebrek aan beter een onzeker “go-no go” resultaat geeft, het  mist proportionaliteit en kan de graad van besmetting niet nauwkeurig aangeven.

Dikwijls wordt in de motivatie naar “officiële instanties” zoals WHO verwezen om de beslissing kracht bij te zetten.  Noem dit maar ontvluchten van verantwoordelijkheid, want de WHO zelf is gedurende deze crisis geen voorbeeld  geweest. Vaccins zijn de core business van de WHO waarbij permanent de absolute veiligheid verkondigd  wordt maar dit is niet altijd correct. Een VS artsenkrant schrijft in  een 2019 artikel over de WHO inspanning van 30 jaar en 16 miljard $ aan polio in Afrika,met de conclusie dat het gebruikte vaccin muteerde tot een nieuwe generatie polio dat erger is dan het vorige, iets wat de WHO in 2020 toegeeft. De  zegekreet “ Africa now free of wild polio virus “ klinkt eerder cynisch want een nog erger labovirus, dat volgens de vaccin wetenschap onmogelijk was, heeft de plaats ingenomen en het schrikbeeld voor polio blijft, waardoor men nog een lange tijd kan doorgaan met vaccineren.

Deze virus tracker geeft een goed overzicht over COVID-19 vaccins in de pijplijn. De zwakte van vaccins ligt bij de veiligheid en efficiëntie, en die laatste is slechts relatief.

Veiligheid in vaccins is gebaseerd op “nevenverschijnselen” op een set proefpersonen van enkele duizenden vergeleken met miljarden op wereldschaal, de nevenverschijnselen zijn reëel, zoals bij testen van Astra Zenica,Johnson & Johnson werd aangetoond, en worden door onafhankelijke wetenschappers geëvalueerd,maar zoals voor alle wetenschap geld ook hier onzekerheid.

Efficiëntie is gebaseerd op het produceren van antistoffen, voor de FDA bij minstens 50% van de proefpersonen, een zwak criterium. Antistoffen produceren is een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde tot garantie op een goede bescherming vooral bij ouderen waar het meest noodzakelijk is, zelfs herbesmetting is mogelijk en kan zelfs dodelijk zijn.

Chirurgische mondmaskers  zijn voor het publiek dubieus, er dient onderscheid gemaakt tussen druppels en aerosolen, voor deze laatste bieden ze geen enkel voordeel. Wat “druppels” betreft leveren ze geen voordeel aan de drager, wel aan de mogelijke ontvanger. Wat over het hoofd gezien wordt is dat het lang dragen geen enkel voordeel bied, eerder nadeel want het accumuleert virussen en bacteriën, daarbij gaan bij lang dragen de druppels over in aerosolen door de luchtstroming doorheen het masker. Hierdoor neemt de aerosol concentratie toe tot concentraties die gevaarlijk worden vooral als men er lang in blijft, zeker in gesloten ruimte. De hoge besmetting in het Tönies slachthuis is gebeurd ondanks de mondmaskers en een afstand van 8 meter in geventileerde ruimte, Japan draagt mondmaskers en had vorig jaar een griepepidemie met 5 miljoen besmettingen. Dit toont aan dat besmettingen zich vooral situeren in de privé sfeer.

Open lucht of zeer sterk ventileren en afstand houden is de boodschap met mondmaskers voor kortstondig gebruik waarbij zieken een quarantaine respecteren. De realiteit is anders.

Lock-down maatregelen zijn weinig efficiënt vergeleken met quarantaine, deze hebben een effect op de besmettingen maar niet op het dodental.  Een mogelijke verklaring is dat de doden dominant bij risicogroepen horen, enkel deze vragen een speciale aandacht. Zo blijken in België en Nederland mensen met niet Europese achtergrond dominant te zijn op IC afdelingen. Een totale lock down heeft dan ook weinig zin, en landen rondom ons die veel minder streng waren deden het beter zoals Nederland, Duitsland, Zweden. Deze laatste had in vergelijking met Noorwegen en Finland hoge cijfers maar dat is in hoge mate te wijten aan de hogere cijfers bij ouderen, die net als bij ons minder bescherming genoten. Lock-down maatregelen bezorgen een enorme economische, medische en sociale schade die bijkomende slachtoffers maakt en deze mogen niet lichtzinnig genomen  worden.

Dr. ir Eric Blondeel