dwarsliggers

Dwarsliggers ... noodzakelijk om het rechte spoor te houden
          
lees meer over onze filosofie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

corona science frictionHoewel we als Dwarsliggers proberen dieper te graven, willen we met deze bijdrage bewust de frustratie onder de bevolking aan bod laten komen. De onderliggende problematiek waarvan we hier enkel de uitwendige symptomen beschrijven, is de verloedering van de wetenschappelijke ethiek.

Academici die wéten dat ze fout bezig zijn, maar niet de moed hebben om hun fouten toe te geven. Precies dezelfde kwaal die we ook vaststelden in het klimaatdossier en ook blijkt uit de wildgroei van de rijkelijk gesubsidieerde experimenten met  'nieuwe energiebronnen' die in werkelijkheid oude koek zijn en bewezen onrendabel of zelfs levensgevaarlijk (waterstof). Onze boodschap aan de specialisten:

 

Geachte dames en heren academici,

 

Laat mij vooraf heel duidelijk stellen dat ik geloof in uw goede bedoelingen en ook dat u onvoldoende kon weten over dat ‘nieuwe’ virus en dat uw onwetendheid het geven van adviezen zeker niet vergemakkelijkte.

Tijdens onze discussies ‘Onder Dwarsliggers’ was het crisisbeleid heel prominent aanwezig en ik noteerde enkele bedenkingen:

De dames en heren "experts" stellen zich hautain en arrogant op. Ze verroeren geen vin als ze zichzelf van dag op dag tegenspreken. Ze zijn van oordeel dat dit recht hen toekomt. Quod non - voor niemand, overigens.

Ten tweede ervaar ik hun optreden als stuitend paternalistisch. ZIJ gaan verantwoordelijke mensen eens vertellen wat goed of slecht gedrag is! Daarmee gaan ze hun bevoegdheden ver te buiten. Hun taak is het geven van advies, waarna het aan de verantwoordelijke politici toekomt om het correcte gedrag te bepalen. Ik ervaar dit vervangen van adviseren door commanderen als nauwelijks verborgen machtswellust. Het zal hun ijdelheid best wel strelen, maar het is fundamenteel ondemocratisch, omdat het de burger toekomt de politieke koers te bepalen. Als we virologen als experts kritiekloos moeten volgen, waarom dan niet de experts op het gebied van economie, sociologie, filosofie en noem maar op? Wat een wereld wordt dat, een wereld waaruit het verantwoordelijke individu verdwenen is. De Tocqueville zou duimen en vingers hebben afgelikt!”

 

Uw draconische maatregelen zijn gebaseerd op onwetendheid en angst

 

Volgens onze informatie weet momenteel geen enkele specialist voldoende om er een beleid op te bouwen. Onder meer omwille van volgende redenen:

(1) Wie de structuur bekijkt van het virus SARS-CoV-2, ziet wel een ‘corona’ (kroontje) maar het RNA is zéér verschillend van de wél gekende ‘corona’-virussen.

(2) De testen met de SARS-CoV-2 RT-PCR testmethode zijn wetenschappelijk niet waterdicht. Dat besefte de uitvinder van deze testmethode Kary Mullis zelf. Meer hierover kan u hier lezen en hier beluisteren.

(3) Is uw afkeuring van het gebruik van hydroxychloroquine samen met andere medicatie in een vroeg stadium (door de huisartsen) wel voldoende wetenschappelijk onderbouwd? Zijn de gevolgen bij veel patiënten niet veel erger zonder deze behandeling?

Ondank de dubieuze testresultaten blijft u hameren op het testen van de besmettingen én gebruikt u deze besmettingen als barometer voor uw adviezen, terwijl de ziekenhuisopnames en overlijdens véél relevanter zijn voor een langetermijnbeleid. U wéét dat die testen niet betrouwbaar zijn en toch blijft u die gebruiken. Waarom durft u dat niet toegeven? De ziekenhuisopnames en overlijdens tonen bij voorbeeld ook grote verschillen aan tussen de eerste golf (met de lockdown in maart) en de tweede golf in augustus; en dat is belangijker dan het verloop van de besmettingen.

 

Duidelijke bevelen maar disproportioneel

 

U gebruikt deze onzekerheden om strenge maatregelen voor te stellen en gaat uit van een foute hypothese, namelijk dat die duidelijk zijn en gepast, terwijl ze bijna altijd disproportioneel zijn en het draagvlak onderuit halen. Ze treffen mensen die niet begrijpen waarom ze behoren tot de groep die ‘gesanctioneerd’ wordt. Of dacht u dat men in de provincie Antwerpen niet wéét dat het gaat om welomlijnde haarden in de stad en randgemeenten van Antwerpen waar ze helemaal niets mee te maken hebben?

gezond verstand

 

Uw hypothese dat de mensen niet in staat zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen is contraproductief. Het gezond verstand is wél degelijk aanwezig bij de overgrote meerderheid van de bevolking. Dat kan men dagdagelijks vaststellen in alle steden en gemeenten, ook in de drukke kustgemeenten! Meer zelfs, daar waar het lokale bestuur (de burgemeester) beroep doet op het gezond verstand, is de discipline niet minder dan in een kustgemeente waar de ‘sheriff met drones’ op jacht ging naar overtreders, of in een stadje in het Hageland waar de politie gewapend met een anderhalvemeterstok de afstand controleerde.

Maar in een politiek-correcte tijd is het blijkbaar ook voor sommige academici niet meer relevant om ‘precies’ te zijn? Om met enige precisie gevaarlijke situaties te detecteren én te benoemen. Om een realistisch beleid te voeren dicht bij de mensen?

Zelfs met gewoon gezond verstand weten we intussen waar en wanneer het grootste besmettingsgevaar zich voordoet. En iedereen kent wel de voornaamste maatregelen: afstand houden, mond afschermen tijdens hoesten, niezen, roepen en tieren, mondkapje dragen wanneer de afstand niet kan gerespecteerd worden, en niet te vergeten regelmatig de handen wassen. U had de overgrote meerderheid van de bevolking kunnen motiveren, mocht u de lokale besturen én de bevolking de ruimte gelaten hebben om deze maatregelen toe te passen rekening houdend met de lokale omstandigheden. U verkoos een paternalistische aanpak (die de zeer kleine minderheid evenmin bereikte) gebaseerd op een oorlogslogica met grote collaterale gevolgen.

Gisteren, 12 augustus, bijna vijf maand na de eerste lockdown, verklaarde viroloog Van Gucht op tv dat de vier basismaatregelen dé leidraad moeten zijn. Welja, waarom werd dan al die tijd ‘in de plaats van de mensen gedacht’ en werden zonder hun medewerking maatregelen opgelegd die voorbij gingen aan deze basismaatregelen? Tot in het absurde toe.

Een voorbeeld: Op restaurant gaan mag met tien personen mits de bubbel van vijf te respecteren. Dat betekent dus volgens onze experten dat een familie bestaande uit zes inwonenden op restaurant mag met vier andere niet-inwonende familieleden (of vrienden ) die tot de bubbel van vijf behoren. Maar oh wee als die vier familieleden die andere zes familieleden willen uitnodigen voor een restaurantbezoek of BBQ in de tuin. Dat moet er één thuis blijven want die bubbel van vijf, daar was het u echt om te doen?

Of wat te denken van Oostende waar burgemeester Tommelein gedwongen werd om strenge maatregelen te nemen, maar later vernam dat de ‘hoge besmettingsgraad’ eigenlijk ging over welgeteld DRIE besmette families. Meer dan 70.000 inwoners werden daardoor getroffen door disproportionele maatregelen.

Is het nog niet duidelijk dat u zich verliest in pietluttigheden? Dat u in plaats van subsidiariteit toe te staan, volhardt in paternalistische adviezen die vooral getuigen van wereldvreemdheid en dan ook telkens worden uitgehold tot ze het effect hebben van een lekke gieter die iedereen nat maakt, behalve daar waar de brand het hevigst is. Dat laatste werd pijnlijk duidelijk toen de gouverneur van Antwerpen maatregelen oplegde in de ganse provincie, terwijl het zéér duidelijk was (onder andere door de de testresultaten) dat het ging om welomschreven brandhaarden in Antwerpen en de randsteden.

Is het niet schizofreen dat de Brusselse politici, die al decennialang vasthouden aan hun onontbeerlijke 19 burgemeesters, maar diezelfde burgemeesters nu straal negeert en het ganse gewest dezelfde maatregelen oplegt? Eén miljoen mensen ‘pesten’ wegens enkele duizenden (?) onverlaten in enkele gemeenten?

Deze oorlogslogica gecombineerd met het te grote belang dat gehecht wordt aan het voorkomen van besmettingen bij iedereen, en véél te weinig aandacht voor het beschermen van de kwetsbaren heeft geleid tot een politiek die naar de resultaten gemeten en ondank de voorbeeldige inzet van onze uitstekende medische faciliteiten, dramatisch is.

 

Schoenmaker blijf bij uw leest en blijf zelf ook in uw kot

 

Met deze brief willen we ook uw dagdagelijkse verschijningen op radio en tv aanklagen. Uw onheilsprofetieën hebben geleid tot grote angst onder de bevolking. In plaats van de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheidszin van de bevolking aan te scherpen, dwingt u ons tot het kritiekloos opvolgen van dictatoriale maatregelen die de maatschappij verdelen in ‘goeden’ en ‘slechten’. De ‘gedweeë schapen’ versus de ‘kritische burgers’ die zelf verantwoordelijkheid willen nemen. Het ware véél beter geweest om in uw laboratorium (uw kot) te blijven en de énige verantwoordelijken, de politici, zelf aan het woord te laten.

U gebruikte uw ‘vakkennis’ om politici publiekelijk onder druk te zetten en maatregelen te nemen die niet proportioneel waren. Dat pleit de politici niet vrij maar het toont wel aan dat u méér deed dan advies geven. U gedraagt zich als lobbyisten van een paternalistische aanpak waarbij u de wetenschap geweld aandoet en de maatschappelijke realiteit uit het oog verliest. Een échte wetenschapper zou zich beperken tot het geven van advies aan de opdrachtgever, de politici. Punt uit.

Onder Dwarsliggers klonk het zo:

“Dit alles ervaar ik als een aanslag op het hart van wat nog van onze Westerse beschaving overblijft. Het klopt dat experts over hun vak meer weten, maar daartegenover staat dat scholing, onderwijs en gezonde media alle burgers zo hoog mogelijk moeten optillen. Het resultaat van wat nu gebeurt is integendeel een angstige, bange bevolking, die nog meer manipuleerbaar wordt. Bovendien zitten onze verkozen vertegenwoordigers hopeloos in de klem: de bevolking is zo bang om aan Corona dood te gaan, dat de politicus die het aandurft tegen de oekazes van de experts in te gaan, het bij de volgende verkiezingen kan vergeten.

Het resultaat van dit alles is een kapotte economie, een vernietigd sociaal weefsel en een gebroken burger. Meer zelfs, niet alleen een angstige burger, maar ook een die anderen vies vindt en achterdochtig staat tegenover zijn medemens - die zou nl. wel eens besmet kunnen zijn. Dit alles is NIET ongezien, en het is verbijsterend dat media hierop niet wijzen.

In de jaren dertig was de terugschroeving van de burgerlijke vrijheden geoorloofd met een beroep op het ras - of de dreiging vanuit het Oosten. Nu is gezondheid het motief. Daarbij wordt elke proportie uit het oog verloren: 'elke dode is er een te veel'. Dat is theoretisch correct, maar praktisch onzinnig, want het is letterlijk onmogelijk om een samenleving zo te organiseren dat elk dodelijk ongeluk uitgesloten is. We moeten goed beseffen dat bij deze handelwijze élke dreiging, echt of vermeend, opgevoerd kan worden als een reden om de maatschappij te knellen. Ik kan maar niet begrijpen dat niet meer mensen hiertegen protesteren.”

 

"Wie de vrijheid opoffert voor de gezondheid, verliest beide"

 

Zelf volgde u slaafs de visie van het WHO en had geen goed woord over voor andere benaderingen, zoals in Zweden. Het resultaatsverschil inzake ‘collateral damage’ (niet alleen economische) is nochtans duidelijk én zwaarwegend.

Dat er in de beginfase géén mondkapjes beschikbaar waren, was géén reden om als specialisten dan maar te beweren dat ze niet nuttig waren. Hierdoor verloren zowel politici als uzelf uw geloofwaardigheid. Het kostte u en de politici nadien veel tijd (en slachtoffers)  ‘om de bocht te nemen’ en de bevolking te overtuigen dat ze toch belangrijk waren. Door mondkapjes te verplichten waar ze géén noemenswaardig nut hadden en de belasting voor de gewone man in de straat te negeren, verspeelde u uw laatste greintje geloofwaardigheid.

Met uw paternalistische aanpak vergat u ook de belangrijke rol die de huisartsen hierbij hadden kunnen vervullen (mits de nodige steun). Wie kan sneller en beter dan de huisartsen de kwetsbaren identificeren en motiveren om zichzelf te beschermen?  

Uw paternalistische aanpak werd door mensen die zelf nog willen meedenken over hun eigen lot al snel ervaren als pesterijen, maar bij de meerderheid leidt uw dagdagelijkse gegoochel met ‘slechte resultaten’ tot een ongezonde angst die ze tot gedweeë schapen maakt.

Blijf in uw kot was gezien de gebrekkige kennis verdedigbaar, maar de overheid (met uw duidelijke steun) gebruikte deze maatregen om ook nog eens te bepalen welk kot daarvoor diende. De keuze voor een tweede verblijf in de Ardennen, de kust of het platteland werd  verboden en ik heb niemand van u luidop horen zeggen dat de keuze van de woning geen rol speelde voor de volksgezondheid. Dat pleit de politici niet vrij, maar toen had u wél even luid en duidelijk kunnen protesteren.

Uw advies om iedereen te verplichten tot het veralgemeend dragen van een mondkapje, ook al kan de afstand gerespecteerd worden, ervaren de mensen als een pesterij. Ofwel is de – puur arbitrair vastgelegde - afstand een onnodig uitvindsel ofwel het mondkapje. Wat is het nu?

Dat u mekaar tijdens uw publieke optredens nogal eens tegensprak of relativeerde, bewees dat u het zelf ook niet goed kon inschatten waartoe uw advies leidde. Het klonk zo Belgisch: eerst ferme maatregelen ( wetten) opleggen om dan via reparatiewetgeving bij te sturen. Dat u blijft zweren bij veralgemeende zogezegd ‘duidelijke maatregelen’ toont aan dat u geen zier geeft om een maatschappelijk draagvlak. Hiermee bewijst u niet om te kunnen gaan met (de u gegeven) macht.

Opperviroloog Marc Van Ranst: ‘Legitimiteit? Je m’en fous’

(De Morgen)

Verdriet

Een ander pijnlijk nadeel van uw beleid is dat u, ditmaal met medewerking van de media, de bevolking zo bang maakte dat de reacties soms totaal overtrokken zijn. Zo schreef een nochtans zeer verstandige ‘kwetsbare’ vriend mij naar aanleiding van de verscherpte maatregelen tijdens de maand augustus het volgende:

We leggen onszelf  na vijf maand corona een vorm van “ gevangenisstraf ” op met één uurtje gezondheidswandeling ( samen) en minstens één uurtje fietsen per dag (alleen). Dit laatste schijnt goed te zijn voor de immuniteit. Onze kinderen en kleinkinderen komen "goeie dag” zeggen in het park voor het terras, terwijl drank en spijs via een katrolsysteem naar beneden worden overgebracht ( tot groot jolijt van de kleinste kleinzoon). Overigens beginnen we ongeduldig te worden …, maar mijn verwachtingen ivm het einde van de coronatijden zijn niet erg rooskleurig  (misschien in de zomerse hittegolven van 2021?)

Geachte specialisten, mocht u intussen nog niet beseffen waartoe uw disproportionele maatregelen hebben geleid, dan zullen hopelijk voorgaande commentaren uw ogen openen. De gevolgen van uw druk op de politici waren voor de bevolking enorm belastend en buiten elke proportionaliteit. Hoog tijd voor een ander beleid gebaseerd op subsidiariteit, verantwoordelijkheid en geloof in het gezond verstand van de bevolking.

Waarde virologen, epidemiologen en andere -ogen,

Uw blind en disproportioneel mondkapjesbeleid is een maatregel die de bevolking vooral monddood maakt en dat kan niet de bedoeling zijn.

Nawoord:

Het is niet zo dat alle raadgevers ook alle fouten maakten. Zo maken we graag een uitzondering voor Erika Vlieghe die duidelijk niet op haar gemak zat tijdens de tv-uitzendingen en helemaal niet arrogant overkwam wat duidelijk wel het geval was voor Van Ranst en Vandamme. Zij genoten klaarblijkelijk van hun 'moment de gloire'. Nochtans wisten ze niet méér van het virus SARS-CoV-2 dan de anderen. Het is vanzelfsprekend gemakkelijk om na totaal disproportionele maatregelen te pronken met betere cijfers. Om iedereen op te hokken hoeft men niet veel te weten.