De aarde warmt op? Juist. Ons aandeel? Verwaarloosbaar.

fake news warning signOver de opwarming van de aarde heeft iedereen zijn mening, en veel 'wetenschap' is daarvoor niet nodig. Of toch? Voor lezers die méér willen weten is deze gevulgariseerde wetenschappelijke informatie een echte ogen opener!

Belangrijkste vragen over de opwarming van de aarde

Voor alle duidelijkheid: met deze formulering willen we duidelijk maken dat wij de opwarming van de aarde niet in vraag stellen. We verzetten ons wel tegen de methodes van de klimaatalarmisten die, bij gebrek aan wetenschappelijke bevestiging voor hun alarmistische voorspellingen, elke kritiek afdoen als ‘ontkenning’, onderwijl zich zelf schuldig makend aan desinformatie!

In Deel I vroegen we ons af hoe het kan dat zo veel mensen zonder zelf te 'weten' toch overtuigd zijn van hun eigen gelijk, wanneer het gaat over complexe problemen zoals de opwarming van de aarde en het energiedebat.
 

In Deel II gaan we dieper in op de klimaatproblematiek, met conclusies op basis van wetenschappelijke bevindingen, die aan duidelijkheid niets te wensen over laten.

 

antartica ice core stations

Figuur 1 : Map van ijskernenstations op de Zuidpool

 

Door in het Antarctisch ijs te boren hebben we informatie over temperatuur en CO2 concentratie tot meer dan een miljoen jaren terug.

 

De opwarming van de aarde kan op verschillende manieren aangetoond worden. Door bij voorbeeld onderstaande grafiek met de metingen van de temperatuur over een zeer lange termijn. Het is een cyclisch fenomeen dat duizenden jaren overspant en los staat van menselijke activiteiten. De cycli worden aangedreven door astronomische fenomenen die we kennen.

vostok temp vs co2

Figuur 2: We zien rechts een sterke toename van de CO2 concentratie, en die is inderdaad door de mens veroorzaakt. De betekenis daarvan bespreken we later.
De cycli zijn hier, op zeer lange termijn, duidelijk herkenbaar. Het proces is traag: zelfs over een periode van 2000 jaar wordt een stijging niet zo klaar:

 klimaat

Figuur 3: Op bovenstaande figuur, die de resultaten van een groot onderzoek naar de geschiedenis van de temperatuurevolutie
op de verschillende continenten over een periode van 2000 jaar beschrijft is nauwelijks een trend te herkennen.

 

De opwarming kan ook vastgesteld worden door de gestage verhoging van het zeewaterniveau (zie grafiek hieronder) veroorzaakt door de uitzetting van het zeewater als gevolg van de stijgende temperatuur. Voor alle duidelijkheid: de gemeten stijging van de zeespiegel werd NIET veroorzaakt door smeltend landijs maar door die uitzetting.

denhelder

 Figuur 4: Waterstanden in Den Helder, gemeten tegen de kaaimuur. (Dr. Danny Chambaere)

 

Het is misschien van belang hier op te merken dat de stijging van het zeeniveau vrij constant 1,4 mm/Jaar bedraagt. Dat zijn dus 14 cm per eeuw. Men overdenke in dit verband de paniek die door de film van mijnheer Gore veroorzaakt werd.

Conclusie: ja, de aarde is momenteel in een fase van langzame opwarming. Net zoals dat al heel lang het geval was en er met bijna zekerheid ook nog een afkoeling/ijstijd komt alvorens we de maximale temperatuur bereiken. Die evolutie gaat door ups en downs met tussenin ook al eens een plateau. Het feit dat we de laatste twintig jaar geen merkbare opwarming kunnen meten betekent dus niets voor de lange termijn trend: de aarde warmt op.

Nepnieuws

In onze vorige Nieuwsbrief hadden we het over nepnieuws dat in de politiek correcte pers overheerst wanneer het over gevoelige maatschappelijke problemen gaat, waaronder de klimaatverandering. Dat wetenschappers hun kennis niet kwijt kunnen tijdens een tv-debat wegens tijdsgebrek is begrijpelijk. Anders is het voor de pers: wanneer daar slechts één visie aan bod komt is dat gewoon schuldig verzuim. Dan krijgen de lezers zelfs niet de kans om zelf te oordelen. Een voorbeeld:

Op 23 mei schrijft Bart Sturtewagen, opiniërend hoofdredacteur van De Standaard in het Redactioneel Commentaar van de dag:

"Misschien kunnen we de snelle klimaatopwarming echt aan pakken."

Feitencontrole: Is een ‘snelle klimaatopwarming' juist of fout?

De stelling van Sturtewagen is FOUT. Nepnieuws! De snelle opwarming bestaat enkel volgens de voorspellingen van het IPCC (zie rode lijn grafiek hieronder). De voorspellingen van de voorbije tien jaar zijn ondertussen in de realiteit nagemeten (zie zwarte lijn, observations) en tonen ondubbelzinnig aan dat de voorspellingen van de klimaatalarmisten fout zijn.

Global Warming Climate Change Prediction Model1 670x539

Figuur 5: CMIP (Coupled Model Intercomparison Project) van het Lawrence Livermore National Laboratory

detail cmip5 Figuur 6: Detail van figuur 5 (laatste tien jaar)

 

De weergegeven data op bovenstaande grafieken worden sinds lang gepubliceerd door het CMIP (Coupled Model Intercomparison Project) van het Lawrence Livermore National Laboratory, gefinancierd door de Amerikaanse regering met als doel controle en vergelijking van de verschillende klimaatmodellen. RCP X zijn de verschillende scenario's die in de modellen als input gebruikt werden.
RCP 8.5, namelijk ‘niets doen', is het scenario dat de laatste tien jaar in praktijk gebracht werd. Daar moeten we dus naar kijken. De temperatuur is in de laatste drie jaar overigens ook niet meer gestegen. De bollebozen beweren nu ontdekt te hebben waaraan dat ligt: ze hebben de warmteverdeling in de oceanen verkeerd ingeschat. Ze hebben ook geen concreet plan om daaraan te verhelpen, wat helemaal niet verwondert. Dat is op zich geen ramp, maar het bevestigt iets anders: dat we van geofysica gewoon veel te weinig weten om zelfs maar modellen te kunnen beginnen maken.

Wie meer wil weten over de complexiteit van voorspellingen kan terecht bij de American Meteorological Society en meer bepaald de AMIP: The atmospheric model intercomparison project. De discussie over die 2 versus 1.5 graad opwarming is meer dan kostelijk als je naar de grafieken van het ‘model intercomparison' project kijkt.

Axioma's van het IPCC

De voorspellingen over de opwarming van het IPCC (International Panel on Climate Change – VN klimaatpanel) zijn gebaseerd op axioma's die NIET in vraag mogen gesteld worden:
 
1. De toegenomen CO2 concentratie in de atmosfeer is de oorzaak van de opwarming van de aarde en vermits deze door de mens veroorzaakt is, kunnen wij mensen, door deze te verminderen, de opwarming afremmen en zelfs stoppen.
 
2. De evolutie van de opwarming kan via wiskundige modellen voorspeld worden. Via deze voorspelde waarden kan men het verband tussen de toenemende CO2 concentratie en de toenemende verwarming concreet voorstellen. Door deze ‘onbetwiste' correlatie tussen de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en de omvang van de opwarming in °C van de atmosfeer kunnen we het ook het effect van de maatregelen op de opwarming voorspellen.

Het debat over de klimaatopwarming gaat dus niet over de opwarming zelf maar over twee specifieke stellingen:

  1. Menselijke activiteit is, door de productie van CO2, verantwoordelijk voor de (door IPCC) voorspelde opwarming van de aarde.
  2. We kunnen de voorspelde opwarming afremmen of zelfs stoppen door drastisch de CO2 productie via menselijk activiteiten te verminderen.

Feitencontrole stelling 1: FOUT

Een wetenschappelijk antwoord op de eerste vraag veronderstelt heel wat kennis maar het antwoord is éénduidig: NEEN, de door menselijke activiteit toegenomen CO2 concentratie in de atmosfeer is niet de hoofdoorzaak van de opwarming en kan nooit de voorspelde opwarming van de aarde door het IPCC verklaren. Onze argumenten:

Deze conclusie heeft niet enkel te maken met het beperkte aandeel van CO2 in het geheel van aanwezige broeikasgassen in de atmosfeer. De onderste laag (troposfeer) met een dikte van ongeveer 10.000 m bevat vooral zuurstof (21%) en stikstof (78%) en minder dan 1% uit andere gassen zoals waterdamp, methaan, koolstofdioxide…

Waar het werkelijk om gaat is dat onze atmosfeer een systeem in evenwicht is en moet zijn. Zonder dat natuurlijk evenwicht is de aarde onleefbaar. Wanneer door méér CO2 minder warmte wordt afgestraald in de ruimte, en daardoor de temperatuur stijgt, zal de atmosfeer automatisch terug naar een evenwicht gaan door meer (warmte)energie af te staan.

Figuur 2 hierboven toont aan de rechterzijde de bijkomende toename van CO2 door menselijke activiteit. Men zou dus kunnen stellen dat de door het IPCC voorspelde temperatuur inderdaad zal blijven stijgen met 4 °C in nog geen honderd jaar (figuur 5). Een geluk dat de klimaatalarmisten hun voorspellingen daar stoppen want met nog honderd jaar erbij zouden we dus aan 8°C zitten! Alleen interpreteren ze een wetenschappelijke wet, namelijk de wet van Lambert Beer, niet correct en zijn hun voorspellingen in strijd met proefondervindelijk onderzoek door Dr Heinz Hug.
 
Met ander woorden: De stelling van het IPCC - dat de temperatuur in dezelfde mate blijft stijgen als het CO2 - is wetenschappelijk fout.

Omdat dit een complex probleem is vroegen we Gerard De Beuckelaer om een uitleg die begrijpelijk is voor lezers die belangstelling hebben zonder specialist te zijn in deze materie. Het resultaat is een bijdrage met als titel Over de Wet van Aldi en Wasmiddelen

Feitencontrole stelling 2: FOUT

De stelling dat de opwarming kan afgeremd worden doet door het antwoord op voorgaande stelling niet veel ter zake. We zouden zelfs zonder de waarheid geweld aan te doen kunnen zeggen dat het vooropgestelde plafond van 1,5 à 2°C ook zal gehaald worden als we helemaal niets doen. Maar dat bederft uiteraard de pret van de klimaatactivisten.

Dat er een verband is tussen de aanwezigheid van CO2 en temperatuurschommelingen is gekend. Maar dat het eerder de CO2 concentratie is die de temperatuur volgt dan omgekeerd is minder geweten. Inderdaad leidt een hogere temperatuur door desorptie van CO2 uit het oceaanwater tot een verhoging van de concentratie in de atmosfeer. Dat de menselijke productie van CO2 daar in ieder geval de oorzaak van zou zijn is dus fout, zoals duidelijk blijkt uit Grafiek 1. die 400.000 jaar overspant.

Deze grafiek maakt niet alleen duidelijk dat er een verband is tussen CO2 en temperatuur, maar ook dat er een duidelijk cyclisch verloop is waarbij de temperatuur om de 100.000 jaar een piek bereikt om vervolgens opnieuw af te koelen. Ook in periodes waarin de mens helemaal niet verantwoordelijk kan geweest zijn voor een grotere CO2 productie.

Deze cycli zijn gekend en hebben te maken met de cyclische wijziging van de excentriciteit der aardbaan om de zon. Nu is de intensiteit van de zonnestraling in ieder punt omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tot de zon.
 
Daardoor kan intuïtief worden aangevoeld, en ook met vrij eenvoudige wiskunde bewezen dat de aarde op de cirkelvormige omloop meer energie vangt dan op de langgerekte ellips. Het cruciale punt daarbij is dat de aarde op de ellips sneller beweegt als ze dichter bij de zon, in het warme gebied dus, is en trager in de koude zone verder af van de zon. Dit is dé dominante factor die het klimaat maakt!

Academisch gevormde ecologisten zijn gelukkig met veel CO2!

Wat in heel deze klimaatdiscussie nooit aan bod komt, is dat CO2 een zegen is voor de plantengroei en uiterst belangrijk voor de voedselvoorziening van de mensheid.

Niet alleen is onze aarde niet zo'n gezellige plaats tijdens de koudere periodes, door meer CO2 wordt onze planeet naast een beetje warmer ook véél groener. Dus zouden de groene activisten eigenlijk de grootste verdedigers moeten zijn, niet enkel van de opwarming van de aarde maar ook van een verhoogde CO2 concentratie.

De invloed van de CO2 concentratie is, o.a. door de universiteit Göteborg wetenschappelijk onderzocht. Ze deden experimenten met coniferen. Hier ziet U het resultaat.

co2groeiFiguur 7: De coniferen en invloed van gehalte CO2 op hun groei (hoe meer, hoe groter)

De bordjes die de onderzoeker vast houdt tonen de hoeveelheid bijgevoegd CO2. Spectaculair niet waar? Maar misschien denkt U nu: och, kerstbomen…

rijst

Figuur 8: De coniferen en invloed van gehalte CO2 op hun groei (hoe meer, hoe groter)

Science 336 (6089): 1671-1672

Hier hebben we een dergelijk experiment voor rijst en seteria viridis. Dat laatste is een wilde grassoort, de voorvader van gierst. Maar rijst is HET basisvoedsel voor meer dan de helft van de mensheid.

Onze conclusie is duidelijk

Het is wetenschappelijk fout om de opwarming van de aarde toe te schrijven aan de toename van CO2 door menselijke activiteiten. Het is ook wetenschappelijk fout om te beweren dat een drastische vermindering van de CO2 door menselijke activiteit kan leiden tot een relevante afname van de opwarming van de aarde.

Bovendien worden de duidelijke positieve effecten van CO2 op de vegetatie niet mee ingecalculeerd, zelfs angstvallig dood gezwegen.

Uw Dwarsligger

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

  • Hits: 7030