Onder Dwarsliggers (5)

evolutie mensDe discussie onder Dwarsliggers begon met een reactie van een Nederlandse lezer-Dwarsligger én lid van ons Defensieteam op de bijdrage over Heine, De Dijn en politieke correctheid.

Ik heb niet zozeer moeite met wat u, Heine of De Dijn schrijven. Wel zie ik een tendens om veel van onze hedendaagse thema's vrij snel te wijten aan ofwel politieke correctheid ofwel aan een gebrek aan innerlijke beschaving. Het is ook geen aanval of kritiek mijnerzijds, eerder een aanvulling over de toon van het debat. Als ik de 'debatten' in de Nederlandse Tweede Kamer zie of het gebral van Trump aanhoor, dan denk ik wel eens dat we compleet krankjorum aan het worden zijn. Ik zie geen uitgestoken hand meer en dat was nu juist, wat mij nog steeds naar de jaren '80 doet verlangen. 

Francis Fukuyama 2005

Heel lezenswaard in dat verband is het boek "Trust" van Francis Fukyama. Vertrouwen is het cement in elke samenleving en ik vermoed, dat de toon van het huidige debat - in ieder geval in Nederland - juist dat aantast. 

Het woord dat mij deed aanslaan, was de term 'politiek correct.' omdat die term aan de rechterkant van het debat zo vaak gebezigd wordt, dat het soms elke discussie meteen doodslaat. Vice versa gebeurt uiteraard ook; verwijten van racisme, xenofobie, seksisme, noem maar op. Ik zou liever zien, dat we elkaar weer recht in de ogen kunnen kijken, elkaar de waarheid kunnen zeggen, zonder ieder gesprek onmogelijk te maken door het gebruik van dergelijke kwalificaties.” Tot zo ver deze interessante reactie. 

Die wederzijdse ‘dooddoeners’ zoals onze lezer schrijft, was aanleiding tot een nieuwe discussie over die ‘dooddoeners, racisme en politieke correcte omgang’. Even meelezen tot wat dat allemaal leidde.

Racisme en politiek correct

Een Dwarsligger schreef:

Uiteraard is verheerlijking van racisme enz. verkeerd. Ik heb daar heel wat over gelezen: ik durf zelfs niet eens te zeggen of er in biologische zin wel menselijke rassen bestaan. In de antropologische wereld is daar alleszins heftig debat over. In feite heb ik deze Schild-zaak slechts opgevat als illustratie voor wat er met ons continent aan het gebeuren is: een kleine groep die volgens het zuiverste Pareto-beginsel de sturing van ons continent tot haar exclusieve taak heeft uitgeroepen en daarbij niet gehinderd wordt door kritische zin voor haar eigen schaamte en schuld over wat onze voorgangers inderdaad verkeerd hebben gedaan: kolonialisme, extremistisch kapitalisme, communisme, fascisme en nazisme. Ik denk even aan Baidou of aan Ted Honderich, wiens opvattingen door Hans Achterhuis tot brandhout werden gemaakt. En Achterhuis is toch niet echt een rechtse jongen.

Hans Achterhuis 2017

Ik vind het zeer onrechtvaardig tegenover de grote meerderheid van onze mensen om hun eigen complexen en trauma's via allerlei regels en verboden uit te smeren over de hele bevolking van een continent. Het verleden moeten we goed bestuderen, zodat we beseffen wat er verkeerd liep. Dat helpt voorkomen. Wat recht is, is recht en wat krom is, is krom. Maar ik aanvaard niet dat een kleine groep zichzelf zeer ten onrechte in een soort moderne preekstoel hijst om vandaar uit de banbliksems en oekazes rond te slingeren. Je moet Joost Zwagerman eens lezen: schaamte voor links! Ik heb zelf een studie gemaakt en gepubliceerd over het al dan niet racistisch zijn van de modale Vlaming. Welnu: de modale Vlaming is NIET racistisch, maar wél etnisch, dit wil zeggen: wil niet tot een minderheid in eigen land verworden.

Menselijke rassen

Dat was maar een bedenking die meteen beantwoord werd door een ander Dwarsligger:

Menselijke rassen bestaan, net zoals paarden- en hondenrassen bestaan. Ik verwijs daarbij o.a., maar niet uitsluitend, naar het feit dat de verschillende rassen binnen homo sapiens, in diverse mate, ook genetisch materiaal van andere, nu verdwenen, homo takken (Neanderthal, Denisovan) meeslepen.

De problemen zitten niet in de biologie die – sinds de ontwikkeling van de genetica – voldoende eenduidig kan zijn, maar in onze definities en interpretaties van het begrip ‘ras’ en de meer dan avontuurlijke verbuigingen daarvan die we – om allerlei onzinnige  redenen – geschapen hebben.

Rassen betekenen eigenlijk ‘specialisatie’. Hoe kunnen we zo zeker zijn dat we die niet nodig hebben? Ik maak er nog eens attent op dat we ‘anders’ niet met ‘beter’ of ‘slechter’ mogen verwarren. ‘Anders’ is wetenschappelijk aantoonbaar, ‘beter’ niet.

Ik ben niet bereid omwille van de ‘vapeurtjes’ van doorlopend verontwaardigde linkse, postmoderne activisten, waaronder 80% van onze journalisten. wetenschappelijke onzin te zeggen of te geloven. Dat alleen maakt me waarschijnlijk in de ogen van veel tijdgenoten ‘fasciostoïde’ en dat kan me geen barst schelen omdat anders geen ernstige wetenschap meer mogelijk is.

Dieren hebben een territorium, en ze hebben dat nodig. Ze bezetten het en verdedigen het, tegen alles en iedereen maar vooral tegen hun soortgenoten. De evolutie heeft dat zo ingericht. Kan het dan helemaal verkeerd zijn? Op welke basis menen wij daarover te kunnen oordelen?

Ons huidig ‘territorium’ bestaat ook uit land maar vooral uit cultuur: taal, gebruiken, morele posities, kunstuitingen: m.a.w. waarden. Er is geen enkele indicatie dat deze waarden beter zijn dan andere. Vooral bij ‘kunstuitingen’ verslik ik me nogal. Maar ze zijn ‘anders’, en dat is het operatieve woord!

Wat wij vandaag “zonden van het verleden” noemen waren de deugden van toen: Geloof in de superioriteit van onze beschaving, inclusief godsdienst. Nationalisme, klassenmaatschappij etc… Maar ook respect voor het verleden, het erkennen van verplichtingen tegenover de maatschappij en tegenover een hogere werkelijkheid. Even zeer ook: “Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral”. En zelfs… “eigen volk eerst”.

Het zijn enkel zonden geworden doordat de context veranderde. Dat in de loop van de geschiedenis het moraalbegrip verfijnd en verbeterd is berust op zeer wankele hypotheses. Men kan met even goede argumenten toenemende verloedering zien.

Het is even onzinnig: de deugden van vroeger als de deugden van vandaag presenteren of ze – vanuit de huidige tijdsgeest – verdoemen.

Onze doodzonde is dat we het imperatief van de evolutie niet meer accepteren. Dat is rijkelijk dom omdat we ze niet eens beginnen te begrijpen. Het is ook gevaarlijk omdat we door de beperkte ingrepen, die vandaag binnen onze mogelijkheden liggen, natuurlijke evenwichten verstoren en daardoor spanningen scheppen die de evolutie terug weg zal werken. Dat laatste zal meer dan waarschijnlijk met een verschrikkelijke knal gebeuren. Als je een beetje van thermodynamica verstaat krijg je vandaag koude rillingen. En dan “zal er geween zijn, en tandengeknars …”

266px Richard Dawkins Cooper Union Shankbone

Hoe kunnen we nu zo dwepen met ‘the selfish gene’ van Richard Dawkins en tegelijkertijd ieder consequentie schuwen? Dawkins zegt – en toont overtuigend aan – dat de genen het complete organisme en dus ook middelbaar de maatschappij instrumentaliseren om zich door te zetten. Daardoor zijn fenomenen zoals het verdedigen van eigen territorium direct als de natuurlijke loop der dingen te verklaren. Het verwondert me absoluut niet dat iemand zoals de Dalai Lama, die de wereld vanuit de diametraal tegenovergestelde hoek benadert, ook tot die conclusie komt. De rabiate atheïst Dawkins, die bij wijlen een hoop onzin debiteert, vereren we. De briljante bioloog Dawkins ignoreren we. Hoe dwaas!

Er bestaat die boutade dat „de Franse generaals altijd uitstekend voorbereid zijn om de vorige oorlog te winnen en daardoor de volgende noodzakelijk moeten verliezen”. Mutatis mutandis zijn onze jochies dermate gefocusseerd op de vorige morele crisis: het fascisme, dat ze de volgende niet eens zien komen!

Misschien toch beter even ernstig nadenken?

Hierop kwam dan weer een reactie

Ik zie niet meteen een tegenspraak tussen mijn verhaal en het laatste, behalve dat ik, na een hoop literatuur, wat omzichtiger omspring met het begrip ras, ook al zijn er inderdaad genetische resten van de Denisovanmens, Diluvialis en de Neanderthaler in ons genetisch patrimonium. Ik meen te weten dat de homo sapiens sapiens, zoals hij zich voluit noemt (hoe arrogant toch), ooit seksuele omgang heeft gehad met Neanderthalers...

Voorts zie ik de mens als een biochemisch wezen, zoals alle gewervelde dieren, en acht ik de graad van menselijke rationaliteit niet zo hoog. Ik weet dat Pierre daar wat positiever in is. Ik zie ook hoe niet alleen de honden van Pavlov geconditioneerd worden, maar ook mensen. Bijvoorbeeld was er een angstreactie toen Amerikaanse mariniers de gong hoorden, die hen naar hun gevechtsposities riep. Zo'n situatie is nu eenmaal onvermijdelijk, omdat mensen vechters zijn. Maar mensen conditioneren zoals de pers  dat doet, hoeft toch echt niet, vind ik.

Voorbeeld: een foto van Dries van Langenhove (nvdr de leider van Schild en vrienden) naast die van Hitler, is bedoeld om de negatieve gevoelens tegenover Hitler over te dragen op DVL. Zo werkt het in de reclame. Bijv. een guitig babytje dat ligt te kirren tonen samen met een glas Jupiler: gegarandeerd dat de verkoop van Jupiler toeneemt. Sommige van mijn collega's zijn de reclamewereld in gestapt, ik heb dat nooit willen doen, want ik vind dat onethisch.

Hopelijk legt dat mee uit waarom ik zo gebeten ben op de pers van tegenwoordig, die veel nuttiger werk zou kunnen doen door simpelweg de dingen te vertellen zoals ze zijn.

schild en vrienden

Oei, Schild en vrienden … en dus nog een reactie: 

In Canada werd er voor enkele jaren een pact uitgevaardigd dat de primordiale rechten van de autochtone volken vastlegde. De details vind je in Eigen grond eerst, van Eugeen Roossens (uitgeverij Acco). De kranten hier stonden er niet bepaald vol van. Zijn de autochtone volkeren van Canada slechte mensen? Natuurlijk niet. Als je leest wat die mensen allemaal hebben moeten doorstaan, moeten wij dat ten onzent laten gebeuren?

Voor mij luidt het antwoord: neen. We hebben ons ook bewapend tegen de voormalige Sovjet-Unie. Ik wil me in ieder geval niet laten uitschelden voor racist, fascist (daar ben ik veel te anarchistisch voor) of nazist (ik heb Mein Kampf gelezen en het boek is niet bepaald een weergave van mijn wereldbeeld. Dat rauwe sociaal-darwinisme is niet aan mij besteed. Het gaat dan over de manier waarop Hitler de geboortepolitiek van de Fransen wegzet: hij wil iedereen laten geboren worden en de sterksten zullen wel overleven. Dat is niet mijn overtuiging.

Ik probeer genuanceerd over het kolonialisme te denken, al denk ik niet dat de westerling daar alleen maar slecht mee heeft gedaan.

Ik denk dat vele mensen ongeveer hetzelfde denken als ik, vandaar mijn "opstand". Ik denk dat de Dalai Lama gelijk heeft, en hem kun je toch moeilijk van racisme of zoiets beschuldigen. Mijn vertaling van zijn uitspraak is: “er moet voor ieder mens en ieder volk een plaats zijn onder de zon en die plaats moet iedereen respecteren en dat de dingen geleidelijk aan zullen veranderen behoort bij de normale gang van zaken van de evolutie”.

Is dat geen goede slotbeschouwing?

Dwarsliggers