UNO organisaties zonder toegevoegde waarde

Het IPCC (VN-klimaatpanel)

 
 
 
Waarde lezers,
 
In een eerste deel over de UNO toonde gastauteur dr. ir. Eric Blondeel aan dat in het verleden sommige zwaarwichtige beslissingen van VN-organisaties geen wetenschappelijke basis hadden en behalve grote kosten voor de wereldgemeenschap zelfs malariaslachtoffers veroorzaakten (door het verbieden van DDT).

Eén van deze VN-organisaties is het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), opgericht in 1988 binnen de schoot van het United Nations Environmental Programme (UNEP) en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).
 
 
Onthutsende vaststellingen …
 
Het klinkt ongelofelijk, maar het is onomstotelijk waar. Er is een ware campagne bezig die gericht is tegen onze manier van leven, onze welstand, ons zelfbeschikkingsrecht en onze democratie.
 
Laten we enkele topmensen van het IPCC zelf aan het woord:

Maurice Strong (bezieler van IPCC-UN-conferentie RIO) schreef in 1979 in het National Review Magazine: “Frankly, we may get to the point where the only way of saving the world will be for industrial civilization to collapse” of “What if a small group of world leaders were to conclude that the principal risk to the Earth comes from the actions of the rich countries?... In order to save the planet, the group decides: Isn't the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn't it our responsibility to bring that about?”
“Eerlijk, we kunnen tot op een punt komen waarbij de enige weg om de wereld te redden het ineenstorten van de industriële beschaving is.” Of “Wat indien een kleine groep van wereldleiders tot het besluit komt dat de voornaamste bedreiging veroorzaakt wordt door de rijke landen … Om de planeet te redden besliste de groep: Is het niet enkel onze hoop voor de planeet dat de industriële beschaving ineenstuikt? Is het niet onze plicht om dat tot stand te brengen?”

Christina Figueras, executive secretary UNEP, voorheen UNFCCC “This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the industrial revolution” en “This is probably the most difficult task we have ever given ourselves, which is to intentionally transform the
economic development model for the first time in human history.”
Dit is de eerste keer in de menselijke geschiedenis dat we onszelf doelbewust verplichten om binnen een bepaalde periode het economisch model van de laatste 150 jaar te veranderen.” En “De omvorming van het economische ontwikkelingsmodel is waarschijnlijk de moeilijkste taak die we onszelf ooit oplegden,”

Otmar Edenhofer IPCC co-chair: “we redistribute de facto the world’s wealth by climate policy…..One has to free oneself from the illusion that international climate policy is environmental policy. This has almost nothing to do with environmental policy anymore….”
“We herverdelen de facto de welvaart van de wereld door deze klimaatpolitiek … We moeten onszelf bevrijden van de illusie dat de internationale klimaatpolitiek een milieupolitiek is. Dit heeft helemaal niets meer te maken met milieupolitiek

Timothy Wirth, IPCC task force, VS senator (Democrat), UN Foundation, zegde met een ontwapenende eerlijkheid: “We’ve got to ride this global warming issue. Even if the theory of global warming is wrong, we will be doing the right thing in terms of economic and environmental policy. “
“We moeten deze globale opwarmingskwestie blijven volgen. Ook wanneer de theorie over de globale opwarming verkeerd is, dan nog doen we het juiste in termen van economisch- en milieubeleid. De link naar Timothy Wirth is heel leerrijk.
 
 
Een politiek geïnspireerde zwendel
De gele hesjes beseffen het al, nu nog onze politici
 
 
 Wie gebeten is om te weten: lees hier het volledige artikel van gastauteur Eric Blondeel
 
Enkele citaten

Het theoretisch klimaatmodel van het IPCC is een 1-2-3 model.
De aarde warmt snel op door stijgende broeikasgasconcentratie. Die stijging is voor minstens de helft door antropogeen CO2 als broeikasgas te verklaren. Die opwarming is catastrofaal (op basis van hun klimaatmodellen; niet op basis van de metingen)
Reactie van de auteur: … De onderwaardering van waterdamp in het klimaatmodel is volkomen onbegrijpelijk. De concentratie aan waterdamp is soms tot bijna 100 maal hoger dan het CO2-gehalte en waterdamp toont een veel breder absorptiespectrum dan CO2 en overlapt dat laatste, waardoor waterdamp een honderden malen effectiever ‘broeikasgas’ is dan CO2. Anderzijds leidt waterdamp tot de vorming van wolken die, aanzienlijke hoeveelheden energie terug naar de ruimte reflecteren en via verdamping en condensatie enorme warmtehoeveelheden van het aardoppervlak naar de atmosfeer voeren. Het IPCC miskent de rol van waterdamp grotendeels door waterdamp niet als een broeikasgas en wolkenvormer te behandelen maar enkel als een versterkingsfactor voor CO2.

… Het wetenschappelijk einddocument is niet onafhankelijk maar gebonden aan de SPM (Summary for Police Makers). Wetenschap wordt ondergeschikt aan politiek wat volgt uit het doel van deze vergadering: “Changes to the Underlying Scientific-Technical Assessment to ensure consistency with the approved Summary for Policy makers”; de wetenschappelijke teksten worden ” in lijn gebracht “ met de politieke standpunten. Het gaat hier over honderden pagina’s, en een proces dat weken in beslag neemt. We zien hier een duidelijk bewijs van pseudowetenschap gebaseerd op politiek.”

En ten slotte nog dit afsluitend citaat:

Merkwaardig is het ontbreken van de dominante factoren in het debat. Zo is 71% van het aardoppervlak water. Er is op aarde (in massa) 500 maal meer water dan lucht. De oceanen zijn verantwoordelijk voor 90% in de energiebalans. De atmosfeer is van minimaal belang in de warmtebalans en net dat is het waar IPCC en media het over hebben. Zonlicht dringt door in het zeewateroppervlak (vooral de hoogenergetische korte golven) waardoor de warmteopname efficiënt is, vooral rond de evenaar. Het is logisch dat de zeestromingen een dominante factor zijn in de klimaatontwikkeling, de warmteoverdracht naar de lucht kan enkel via convectie bij een lagere luchttemperatuur of verdamping via droge lucht bij hogere luchttemperatuur. Deze beperking van energiewissel maakt het op hol slaan van het klimaat praktisch onmogelijk. De zeestromingen worden gedomineerd door de temperatuurgradiënten, zijn extreem complex en tot heden nog niet goed gemodelleerd. Hoe kan men dan voorspellingen maken voor 100 jaar?

Dit artikel zou verplichte lectuur moeten zijn voor alle beleidsmakers. Ik vrees echter dat ze dat nog minder belangrijk vinden dan het VN-migratiebeleid. Gelukkig is er nog het gezond boerenverstand van de gele hesjes. Want die zwendel kost niet alleen heel veel geld: onze complete industriële welvaart staat op het spel!

Een laatste bedenking … zou ik de enige zijn die parallellen zie tussen dit VN-dossier over de klimaatopwarming inclusief het daaraan onterecht gekoppeld energiebeleid, en de VN-'richtlijnen' inzake de massamigratie?
 
 
 
             Pjotr's Dwarsliggers