In voorgaande Deel II gingen we dieper in op de klimaatproblematiek, met conclusies op basis van wetenschappelijke bevindingen, die aan duidelijkheid niets te wensen over laten.
We starten deze nieuwsbrief met een antwoord op de reactie van een lezer en besluiten met een stand van de wetenschap inzake de klimaatproblematiek.
 
 
De opwarming van de aarde: Lezers reageerden
 
 
De reacties die we binnen kregen kwamen vooral van academisch gevormde lezers die instemden met onze wetenschappelijke bevindingen over de oorzaken van de opwarming van de aarde. Een Nederlandse lezer had wel vragen bij de stijging van de zeespiegel op kortere termijn en dat is voor Nederland inderdaad een belangrijke bekommernis.

We stuurden hem samen met een summiere commentaar volgende grafiek (figuur 1):

 
 
Figuur 1: In Den Helder, tegen de kaaimuur, meten we sinds 1865 een stijging van 1,46 mm per jaar. Als we naar andere meetplaatsen kijken vinden we als maximale waarde 1,8 mm. Nemen we nu dat laatste aan. Dat komt dan in duizend jaar op 1,8 meter. Dat is vast niet min, en het zal vooral in Nederland enige ingrepen vergen om daarmee te kunnen omgaan. Maar gezien de onbetwistbare competentie van de TH Delft en Rijkswaterstaat, en gegeven het feit dat ze duizend jaar tijd hebben, zie ik hier geen wereldschokkend probleem.

Het globale plaatje over de zeespiegel sinds de laatste post-glaciale periode (20.000 jaar geleden) ziet er zo uit (figuur 2):

 
 
Figuur 2: Het is vrij veilig te stellen dat het zeeniveau gedurende het volgend millennium zo zal blijven evolueren en zelfs langzamer, omdat het dat de afgelopen paar duizend jaren ook zo gedaan heeft, zoals deze grafiek toont. We laten ons daardoor niet ongerust maken. Te meer daar er andere en grotere gevaren zijn die ons bedreigen en die op veel kortere termijn zullen toeslaan. We besteden daar echter geen aandacht aan: deze gevaren worden volledig geabsorbeerd door een zorgvuldig geregisseerd wereldwijd mediacircus rond opwarming, waar slechts weinigen iets tegenover durven stellen. Hoe en waarom dat laatste werkt hebben we hier uitgelegd. Laat dat nu onze grote zorg zijn.
 
En wat als het landijs op Groenland zou smelten? Deze vraag hebben we al veel gehoord en inderdaad, wanneer deze ijskap volledig zou smelten, zou de zeespiegel stijgen met 7 meter. 'ZOU' want het is paniekzaaierij die door géén enkele boring in deze honderdduizenden jaren oude ijskap ooit is onderbouwd. Het enige waar we kennis van hebben is dat  er zo'n negenhonderd jaar geleden aan de zuidelijke kust  landbouw mogelijk was. Maar dan spreken we van een heel klein deeltje (zowat 5 %) van de totale oppervlakte (2,166 miljoen km2) van Groenland en zoals de metingen aantonen had het geen merkbare invloed op de zeespiegel. Voor de komende duizend jaar kunnen we dus veilig stellen dat de opwarming en het eventueel smelten van een klein deel van deze ijskap géén  gevoelige verhoging van de zeespiegel zal veroorzaken. Tegelijk is elke uitspraak over zeer lange termijnen (tienduizenden jaren) wel onmogelijk wegens te weinig kennis.

Tot zo ver het klimaatdebat.

 
Vooraleer aandacht te besteden aan het veel belangrijker debat over energie, willen we afsluiten met een wetenschappelijke stand van zaken:
 
 
Het klimaat deel III: wat we wel en niet weten
 
 
Het ontbreekt in het klimaatdebat aan weten. Iedereen heeft zijn eigen overtuiging en bijna altijd ontbreken de argumenten. Omdat zoiets enkel leidt tot dovemansgesprekken en de passie tijdens discussies soms heel hoog oplaaien geven we hieronder een stand van zaken over wat we wel en wat we niet weten.

Daaruit zal blijken hoe complex de vraagstelling in werkelijkheid is en in welke volgorde we eraan moeten beginnen.


1. De aarde warmt momenteel op. Ze doet dat, net zoals afkoelen, met de regelmaat van de klok. Dit proces wordt gestuurd door astronomische en astrofysische fenomenen die we al sinds een eeuw precies – maar onvolledig – kennen en maar zeer gedeeltelijk begrijpen.

2. De aarde zou dat ook doen als er helemaal geen mensen waren.

3. Er is absoluut niets dat de mens kan doen of laten om dit proces te stoppen of zelfs maar noemenswaardig te beïnvloeden. Onze mening is niet relevant.

4. We zitten nu aan het einde van een opwarmingsfase. Het moet nog 1,5 tot 2 graad warmer worden. We hebben iedere denkbare reden om daar dankbaar voor te zijn. De aarde is meestal een tamelijk onplezierig oord en enkel in de warme periodes enigermate te genieten.

5. De laatste twintig jaar is geen merkbare temperatuurstijging meer gemeten. Dat betekent niets. De temperatuur is altijd al door ups en downs met tussendoor een plateau gegaan, maar over lange tijd gezien blijft ze stijgen tot de excentriciteit van de aardbaan haar minimum bereikt zal hebben. Dat is nu bijna het geval. Het is niet uit te sluiten dat we nog eens een mini ijstijd beleven alvorens het temperatuurmaximum te bereiken.

6. Er is geen versnelling van de stijging van het zeespiegelniveau waargenomen. Alle metingen die in die richting leken te wijzen bleken achteraf artefacten. Het stijgingstempo blijft over de laatste 160 jaar bij 1,46 mm per jaar (of ong. 15 cm per eeuw). De laatste twintig jaar is het stijgingstempo beduidend onder dat gemiddelde gebleven. Dat betekent echter, zoals we in 5 gezien hebben, niets. Die stijging heeft ook vrijwel niets met het smelten van ijs te maken, maar wordt veroorzaakt door de uitzetting van water bij verhoogde temperatuur.

7. We meten in de atmosfeer nu ongeveer 100 ppm meer CO2 dan de huidige temperatuur zou doen verwachten vanuit historische data. Dit is eenduidig door de mens veroorzaakt: verbranding van fossiele koolwaterstoffen en koolstof.

8. CO2 is een broeikasgas (er zijn er nog een aantal andere) en een verhoogde CO2 concentratie zal de temperatuur van de atmosfeer verhogen. We kennen dat verband niet kwantitatief, maar hebben redenen om te geloven dat het effect eerder gering is. Alleszins duidelijk geringer dan door de IPCC modellen gesuggereerd.

9. Een verhoogde CO2 concentratie heeft een gekende en aanzienlijke positieve invloed op de plantengroei en dus op de voedselproductie.

10. De klimaatmodellen die door de verenigde naties (IPCC) gehanteerd worden hebben hun verdiensten voor de studie van de betreffende samenhangen, maar zijn momenteel nog altijd volledig ongeschikt om de toekomst te voorspellen. Dat zal binnen afzienbare tijd zo blijven.

11. De opwarming zal zeker de weerpatronen beïnvloeden. Tot welke concrete resultaten dit leidt weten we echter hoegenaamd niet.

12. Het is, om heel andere redenen dan klimaat, zeer onverstandig ongeremd fossiele brandstoffen op te stoken.

13. We hebben een acuut energieprobleem en een mogelijk klimaatprobleem. Het is contraproductief die te ‘vermengen’.

14. We moeten het energieprobleem apart, zonder enige vorm van taboe of vooroordeel en in zijn geheel aanpakken. Dat moeten we eerst doen.

15. We zullen merken dat we daarmee onze vermeende of reële klimaatproblemen quasi automatisch mee oplossen.

16. We moeten ons hoeden voor eenvoudige pijnloze verklaringen en remedies. Die zullen zich, vooral in dit verband, als zeer dure en ook tijd verspillende dagdromen ontmaskeren.

 
 
             Pjotr's Dwarsliggers