De heimelijke BHV-bonus is niet min

MR BHV Bonus openvld bombDe heimelijke BHV-bonus is niet slecht voor Groen en sp.a, maar is vooral voor Open VLD gunstig. Dat vloekt echter met de VB en LDD achterban van deze partij.

 

 

In Maggie en/of BHV hebben we de voormalige BHV-kantons van Vlaams-Brabant besproken. De kantons met faciliteitengemeentes tellen in 2014 opmerkelijk minder inwoners omdat de kiesgerechtigde inwoners van faciliteitengemeentes naar het kanton Sint-Genesius-Rode zijn overgegaan. Dit maakte de analyse er niet gemakkelijker op. Daarom bekijken we in dit artikel de geaggregeerde gegevens om een globaal beeld te vormen naar waar de voormalige stemmen op Franstalige lijsten gevloeid zijn. Gelet op de voorlopige besluiten in voornoemd artikel, zullen we ons vooral op de Open VLD focussen.

MR MDB BHV           MR BHV Bonus jackpot

Kanton Sint-Genesius-Rode

Het is nogal vervelend dat de website van Binnenlandse Zaken op het niveau van de kieskring Vlaams-Brabant niet de geaggregeerde cijfers van de Franstalige lijsten van 2010 geeft. Een mogelijke reden is dat het een pluiswerk vergt om na te gaan welke keuze de kiezers in de faciliteitengemeentes (voor de Kamer) hebben gemaakt: stemmen ofwel in Vlaams-Brabant ofwel in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

In 2010 waren er 379.247 kiezers, in 2014 362.191 in de Vlaams-Brabantse BHV-kantons. Dit is een verschil van 17.056. Er waren 23.391 stemmen in het kieskanton Sint-Genesius-Rode die op lijsten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben gestemd. Dit verklaart voor een deel de verlaging van het aantal kiesgerechtigden voor de Kamer in de voormalige BHV-kantons in Vlaams-Brabant.

MR BHV Bonus SGR Frans

In bovenstaande grafiek is de totale hoogte van de staaf het resultaat van de Franstalige partij in de Vlaams-Brabantse BHV-kantons in 2010. Het oranje gedeelte is het aantal stemmen van die partij in 2014 voor de Kamerlijst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het blauwe gedeelte is een benadering van het aantal stemmen per partij die potentieel beschikbaar waren voor de Kamerlijst in de Vlaams-Brabantse BHV-kantons voor 2014.

In tabelvorm geeft dit:

Lijst FR2010 SGR2014 FR2010*
MR 33,081 9,442 23,639
PS 16,391 2,946 13,445
cdH 10,614 2,072 8,542
Ecolo 10,355 1,629 8,726
Rest FR 10,576 539 10,037
Totaal 81,017 16,628 64,389

FR2010 zijn de resultaten in 2010; SGR2014 de resultaten in het kanton Sint-Genesius-Rode en die komen dus niet meer voor in Vlaams-Brabant. FR2010* is de eerste kolom min de tweede kolom, zijnde het potentieel van de partij voor de verkiezingen van 2014 in Vlaams-Brabant.

In 2010 waren er buiten de stemmen voor MR, cdH, sp.a en Ecolo nog 10.576 Franstalige stemmen voor diverse andere Franstalige partijen ( zoals FN, R.W.F. en WALLONIE D'ABORD).

Invloed zusterpartijen

Er zijn in 2010 81.017 stemmen op Franstalige lijsten zowat 21% van de stemmen uitgebracht in de Vlaams-Brabantse BHV-kantons. Na aftrek van het aantal stemmen uitgebracht in het kanton Sint-Genesius-Rode voor Brussel, is er nog een potentieel van 64.389 stemmen (zonder in- en uitstroom) in 2014 (bijna 18%).

Zoals in het voorgaande artikel gaan we ervan uit dat de Franstalige kiezers zoveel mogelijk in hun ideologische families blijven. Het resultaat is als volgt:
Kolom 2010 bevat de resultaten van de Vlaamse B-partijen in 2010.

Kolom FR2010* bevat de resultaten van de respectieve Franstalige zusterpartijen in 2010 min het aantal Franstalige stemmen uitgebracht in het kanton Sint-Genesius-Rode van 2014.
Kolom BHV2010 is de som van de uitslagen van de Vlaamse B-partijen (2010) met het potentieel aan Franstalige kiezers (FR2010*).
Kolom 2014 bevat de resultaten van de Vlaamse B-partijen in 2014.
Kolom Verschil is het verschil tussen de resultaten van 2014 met die van 2010.
Kolom BHV-verschil is het verschil tussen het potentieel BHV2010 (= Kolom 2010+Kolom FR2010*) met het resultaat van 2014.

Lijst2010
VL. Partijen
FR2010*
Franstalig
BHV2010
Potentieel
2014
Vl. Partijen
Verschil
2014-2010
BHV-Verschil
2014-BHV2010
Groen 17,686 8,726 26,412 24,526 6,840 -1,886
Open-VLD 48,850 23,639 72,489 91,870 43,020 19,381
sp.a 29,103 13,445 42,548 36,194 7,091 -6,354
CD&V 50,263 8,542 58,805 51,739 1,476 -7,066

 

Ten opzichte van 2010 winnen alle B-partijen met de cijfers vermeld in kolom “Verschil 2014-2010”. Evenwel ten aanzien van het BHV-potentieel blijven behalve Open VLD de overige B-partijen onder dit potentieel. Groen benutte 78%, sp.a 53% (invloed PVDA+) en CD&V slechts 17% van de heimelijke BHV-bonus. Deze laatste is niet verwonderlijk gelet op het feit cdH zich nauwer verbonden voelt met de PS dan met CD&V. Bij de federale regeringsformatie in 2007 onder leiding van Yves Leterme bracht Joëlle Milquet (alias Madame Non ('neen' in het Nederlands, dus niets te maken met een religieuze persoon)) de PS aan de onderhandelingstafel. Anno 2014 zou dit wel eens een déjà-vu kunnen worden.

Grafisch voorgesteld:

MR BHV Bonus zusterpartij final

Open-VLD dus 100% en behaalt 19.381 stemmen bovenop de MR-stemmen. De vraag is zijn dit allemaal VB- of LDD-stemmen?

Franstaligen

De overige Franstalige stemmen zijn bij benadering:

 
Lijst Rest
Rest Ecolo 1,886
Rest cdH 7,066
Rest PS 6,354
Rest FR 10,037
Totaal 25,343
Waar zijn die 25.000 tal stemmen dan naartoe gegaan?
  
Volume FR 25,343
FDF -12,147
PP -1,488
BUB -1,743
Rest FR 9,965

In 2014 komen nog enkel PP en BUB op (samen 3.321 stemmen). Het FDF heeft zich van MR afgescheurd en behaalt 12.147 stemmen. In totaal hebben de Franstalige lijsten dus 15.378 stemmen samen. Zoals in de vorige artikels gaan we ervan uit dat Franstaligen niet voor N-VA stemmen. Gelet op de analyse van de verschillende BHV-kantons mogen we aldus ervan uit gaan dat Open-VLD een bijkomend klein 10.000 tal Franstalige stemmen heeft ontvangen. Open VLD recupereert dus iets minder dan 34.000tal stemmen van de Franstaligen, een aanzienlijk aantal dat groter is dan het aantal Franstalige stemmen voor FDF, PP en BUB samen. De rest van de winst van Open VLD is allicht te wijten aan het VB-LDD absorptie-effect. 

Visueel kan dit als volgt voorgesteld worden:

MR BHV Bonus verdeling
 

Voorlopig Besluit

De cijfers tonen duidelijk aan dat de Vlaamse B-partijen er alle (electoraal) belang bij hadden om BHV in overleg met hun Franstalige zusterpartijen te stemmen. Enkel CD&V kan niet veel van de heimelijke BHV-bonus opstrijken wegens het wezenlijk ideologisch afwijken van de cdH naar de PS toe (Madame Non). 
Dit is natuurlijk het volste recht van de B-partijen om de Franstalige zusterstemmen te recupereren, maar waarom bekampen ze dan op het Vlaamse niveau UF (MR, FDF, cdH en PS) als hun aartsvijand, of doen ze maar alsof?
Zeker voor Open VLD die een extra 33.000 Franstalige stemmen (waarvan een klein 24.000 van haar zusterpartij MR) behaalt, dat zowat 78% van hun winst ten aanzien van 2010 uitmaakt. Echter deze partij heeft ook voormalige VB en LDD stemmen (Maggie: VB-achterban van Open VLD in Vlaams Brabant) aangetrokken en die zijn respectievelijk voor onafhankelijkheid van Vlaanderen en confederalisme, wat vloekt met de principes van de Franstalige kiezers en het gezworen sterk federalisme van de Open VLD zelf. De partij zal moeten kiezen en dus de volgende keer stemmen verliezen. Indien ze niet kiest, is een leegloop à la LDD niet onmogelijk. Maar die keuze zal niet lang uitgesteld kunnen worden, indien de Open VLD in de Vlaamse regering wil binnenbreken. 
De hamvraag evenwel is of in de toekomst de Franstalige partijen deze goudmijn gaan laten liggen? 
De Franstalige partijen analyseren ongetwijfeld ook deze specifieke uitslagen. Op dit moment hebben ze andere kopzorgen, maar lang zal dit niet duren. In 2018 zijn er terug gemeenteraadsverkiezingen en de Franstalige politici zullen een evaluatie maken of ze via het paard van Troje aan hun trekken kunnen komen (meedraaien in de zusterpartij), of indien ze genoeg massa hebben om dan niet beter terug als UF naar voren te komen. Althans voor zo ver het water tussen MR en FDF niet te diep blijft.
Veel zal ook afhangen hoe de zesde staatshervorming zal uitgevoerd worden, anders gezegd zal die staatshervorming het gewenste effect voor de Franstalige partijen hebben (territoriaal en budgettair). Verrassend nu reeds is dat PS en cdH er onmiddellijk voor gegaan zijn om deelregeringen te vormen en eigenlijk in de confederale logica zijn gestapt. Indien PS en cdH (en Ecolo) zich terugplooien op Wallonië dan staat er enkel MR alleen voor om nog meer baat uit Vlaams-Brabant te halen (tenzij het FDF). Welke zal de invloed van MR zijn in een mogelijke federale regering om hieraan nog iets te doen? 
In een volgend artikel gaan we dieper in op het kanton Sint-Genesius-Rode, dus de zes faciliteitengemeentes.
MR BHV Bonus openvld bomb

Opmerking website ibz

De webstek van Vlaams-Brabant stelt dat er 1.106.314 inwoners zijn, waarvan 612.125 in het arrondissement Halle-Vilvoorde en 494.189 in het arrondissement Leuven. De website voor de verkiezingen 2010 stelt dat BHV (dus met Brussel) 834.106 geldige stemmen waren, en daarbij 315.746 geldige stemmen in het arrondissement Leuven. De website verkiezingen 2014 meldt 679.125 geldige stemmen voor 2014 terwijl slechts 315.746 voor 2010. Dit zijn dus de cijfers van het arrondissement Leuven van 2010 en dus niet van het huidig kiesdistrict Vlaams-Brabant. We dienden met andere woorden de cijfers per kanton op te tellen.
 
 

Dwarsligger