COVID-19 en KLIMAAT vertonen treffende gelijkenissen

UN apocalypse nowGastauteur Dr. Eric Blondeel: Vanuit de VN worden beslissingen rond het klimaat en de wereldgezondheid op wetenschappelijke basis aangestuurd. Klimaatverandering en de 30 jaar jongere COVID pandemie zijn dominant aanwezig. In deze beide probleemkringen zien we treffende gelijkenisseninzake modus operandi en manipulatie.

Dat is waarschijnlijk geen toeval, maar een gevolg van de gemeenschappelijke onderliggende strategie. Die is nefast en haar uitwerkingen zijn tegengesteld aan de beoogde doelstellingen. Wetenschapsmanipulatie en fraude zijn massaal en lonend. Ze zijn crimineel en worden buiten de rechtbanken gehouden, waardoor deze welig kunnen blijven tieren. Voor hoelang kan de VN haar destabilisatie nog aanhouden?

De VN is een transnationale organisatie die voor haar beleidsondersteuning gebruik maakt van wetenschappelijke afdelingen zoals het IPCC voor het klimaat en de WHO voor gezondheidszorg. Deze wetenschappelijke organisaties zijn verworden tot een machtsinstrumentarium richting globalisering, aangestuurd door een elite die manipuleert. Belangrijke landen als de VS en waarschijnlijk ook Brazilië haken af. Wat is er aan de hand?

Verzaken aan het hoofddoel

Centraal voor IPCC en WHO staat de wetenschappelijke onderbouw ter voorkoming van universele bedreigingen. De grootste bedreiging komt van de bevolkingsaangroei. Dit probleem wordt echter ontweken door de focus te leggen op de symptomen. Net daardoor ontstaat een echte bedreiging voor natuur, klimaat en sanitair welzijn. Goodall schockeerde Davos met haar verklaring dat de discussies niet nodig zouden zijn met een bevolking van 500 jaar geleden.

De besluitvorming is ondemocratisch en gestoeld op manipulatie en lobbywerk, het wordt winstgevend en de sterkste winnen. De resultaten vormen internationale afspraken onder de landen die het VN charter ondertekend hebben en een “zachte wetgeving” uitmaken, daarbij zijn weinig tot geen sancties voorzien, eerder een morele veroordeling.

Focus op macht in plaats van welvaart

De VN streeft naar een geglobaliseerde wereldorde geleid door een elite, weg van het democratisch draagvlak en met China als stichtend voorbeeld. Dat dit extreem gevaarlijk is, bewijzen de nivellering naar omlaag die vooral in democratische “rijke” landen zijn tol begint te eisen.

De enorme kosten en negatieve uitwerkingen van het klimaatakkoord via een EU Green Deal zal de bevolking in het westen verarmen. Investeerders geloven niet meer in een positief rendement zonder nog hogere subsidies, met een daling van 20% op investeringen voor dit jaar tot gevolg. De reële terugverdientijd/ levensduur is barslecht en ongeveer 2 voor wind en 4 voor zon. In de CO2 balans dragen die maar voor 40% bij door inpassingsverliezen en back-up. Voeg daarbij de enorme netkosten en groene stroom wordt tot 4 maal duurder en een economische strop. Samen met COVID levert dit zware negatieve gevolgen op de koopkracht, tewerkstelling en overheidsinkomen.

Analoog faalde de WHO in haar fundamentele opdracht naar China toe om een COVID pandemie te voorkomen. Een Europese toppatholoog noemt de WHO crimineel.

Beide elementen zullen de EU ontwrichten en mogelijks een ernstige destabilisering inluiden met verlies aan vertrouwen in de VN structuren.

Misbruik en degradatie van de wetenschap door invoeren van consensus en emoties

Wetenschap is gebaseerd op voortschrijdend inzicht, iedere wetenschapper bevindt zich op een andere plaats in het traject richting waarheidsvinding. Daaruit volgt dat wetenschap onmogelijk met één stem kan spreken, ”science has settled“en “consensus” zijn fake. Het is net andersom, de confrontatie onder wetenschappers levert de vooruitgang,veelal gebaseerd op een aanvankelijk controversiële visie van één persoon of groep. Popper en Einstein zegden dat het onmogelijk is het bewijs te leveren dat een theorie juist is, maar één enkele tegensprekende meting verwijst die naar de prullenmand. Nobelprijswinnaar Feynman zegt “science is the believe that experts are wrong".

Sturing van bovenuit is dan ook onmogelijk. Daarom zijn IPCC en de WHO overgegaan op groepsdenken ondersteund door sociale media waarbij de VN-elite haar visie kan doordrukken. ”The IPCC is a template”. Een prachtvoorbeeld is Al Gore die de Nobelprijs en twee Oscars kreeg voor zijn film “An Inconvenient Truth”die miljoenen dollar opbracht, terwijl een rechter voorwaarden oplegde om de gehanteerde foute wetenschap vooraf te duiden bij het vertonen in scholen. Groepsdenken en consensusgedachte zijn overgenomen door de media.

Aanvankelijk compenseerden wetenschappers de onmogelijke invulling van hun prestatieverplichting door passie. Nu zijn er veel wetenschappers die passie inwisselen tegen wetenschapsfraude, één op twaalf fraudeert. Inkomen en prestige staan centraal, “consensuswetenschap” met totalitaire trekjes helpt, personen die anders denken of fraude ontmaskeren worden gebrandmerkt en gebroodroofd.

Voor het IPCC is CO2 de oorzaak van de (vermeende) catastrofale opwarming, wat geleid heeft tot de akkoorden van Parijs richting koolstofvrije economie. Talrijke studies tonen aan dat de CO2 klimaatgevoeligheid tot een orde lager ligt dan door het IPCC aangenomen, en bijgevolg CO2 slechts een marginale rol speelt. Het IPCC voelt aan dat zijn positie wetenschappelijk onmogelijk nog vol te houden is en de “consensus” afbrokkelt, waarbij zelfs haar eigen experten zich openlijk distantiëren. Een toegeving (eigenlijk een omslag) is de terloopse vermelding in de 2019 Summary for Policy Makers “Anthropogenic emissions alone are unlikely to cause global warming “. Experts denken dat slechts 1/3 van de temperatuurstijging toe te schrijven is aan CO2. Deze extreem belangrijke correctie werd verzwegen door de MSM en komt te laat om de EU Green Deal trein richting economische catastrofe te stoppen.

Net zoals CO2 de focus is voor het klimaat zal de wetenschappelijke discussie voor de WHO zich in de nabije toekomst focussen op de vraag of COVID19 een natuurlijk dan wel een labo virus is. Dit laatste wordt door de WHO “fake” bestempeld maar wetenschappelijk bewijs voor zoönose ontbreekt.

Aan de basis ligt het RatG13 genoom met 96% overeenstemming dat ontdekt (?) in vleermuispoep is. De WHO aanvaardt enkel een zoönose, een natuurlijke overdracht van dier op mens eventueel via een ander dier als tussenstap. Eerst was er de vleermuis–slang combinatie en daarna een vleermuis-schubdier met slechts 91% overeenkomst zodat het wetenschappelijk bewijs nog steeds ontbreekt. De zoönose is wankel en complex. Zonder bewijs gaan MSM en VRT in hun fantasie nog verder door koppeling aan het klimaat.

De andere optie is een door mensen gefabriceerd virus. Al in februari waren topwetenschappers daarvan overtuigd, zoals de biowapenexpert Prof Boyle en Nobelprijswinnaar Prof. Montagnier, de ontdekker van het HIV-virus die aangeeft dat COVID een HIV-gen bevat. Klokkenluiders onder pseudoniem schreven een explosief document. Het RatG13 genoom is verdacht, het is in 2013 ontdekt (?) en geheim gehouden door Zhengli Shi (de “batwoman”). Bizar is dat het virus fysisch niet beschikbaar is maar toch geanalyseerd zou zijn. Het is een computercode (RatG13 exists on Nature { het tijdschrift} but not in nature). Is dit wetenschapsfraude of een dekmantel voor een in het westen verboden “gain-of- function“ experiment want bio-wapens worden bestudeerd in Wuhan. Voor Canada wordt het lastig vanwege het transport (diefstal) van dodelijke pathogeen naar China, mogelijke spionage en de moord op haar topwetenschapper.

Net als voor het klimaat worden niet met de visie van de WHO overeenstemmende publicaties over het labovirus als fake gecensureerd. Sociale media ondersteunen dit proces via labeling (You Tube en Twitter) voor berichten afwijkend van IPCC resp. WHO standpunten, die als onfeilbaar aanzien worden ook al ontbreekt het bewijs: een gevaarlijke situatie.

Ioannidis geeft in “Why Most Published Research Findings Are False “ de elementen aan.

Alarmisme en verdeeldheid als machtsmiddel

Voor het klimaat wekten Al Gore’s film met de (niet uitgekomen) voorspellingen van catastrofale temperaturen en een ijsvrije Noordpool binnen de 10 jaar angst op bij het publiek. Zo ook leverden de voorspellingen van 2,2 miljoenen COVID doden in de VS een alarmistisch concours tot vernietiging van de westerse economie. Het COVID alarmisme is erin geslaagd de economie op slot te doen waar klimaat alarmisten faalden. Het koppelen van valse wetenschap aan een doembeeld scenario, om de bevolking via angst onder controle te houden, met medewerking van MSM blijkt te werken.

Voor het klimaat is het duidelijk, een circulaire CO2 hypothese ingebed in computerprogramma’s leidt tot het beeld van een aarde die zichzelf opstookt, The Apocalyps had been scheduled ondersteund door Systematisch misbruik van “Baseline scenario’s “ in “Business as usual” te laten overgaan, de term “climate porn " wijst op het verslavend misbruik. Gelukkig ondersteunen de Observaties de klimaatmodellen niet maar de MSM negeren dit feit.

Is er een link tussen angst en manipulatie ?. Het COVID alarmisme werd gevoerd op twee fronten enerzijds heeft de WHO directeur paniek gezaaid met COVID >30 maal dodelijker te verklaren dan griep, en anderzijds door computervoorspellingen met miljoenen doden. De grafiek voor Zweden dat geen overheidsmaatregelen oplegde maakt het overduidelijk.

Sweden 28 juni corona

 

Analoog met het klimaat werden foute modellen gebruikt om een angstpsychose te ondersteunen. De WHO focust op het vermijden van een wereld pandemie door het gebruik van (nog niet beschikbare) vaccins. Door de angst kunnen massale fondsen zonder morren vrijgemaakt worden. Voor het indijken van de COVID-pandemie is tijd kopen uiterst belangrijk en dient alle aandacht te gaan naar antivirale middelen in de eerste lijnzorg en net dat ontbreekt. Het is nu aangetoond dat dergelijke visies resulteren in een economische en sociale ramp. Het welzijn staat onder druk.

Opdringen en verdeeldheid zaaien, het wij-zij verhaal

De geschiedenis leert dat overwinnaars “aan de juiste kant van de geschiedenis staan” zelfs als de gebruikte middelen laakbaar waren. De sociale media hebben deze werkwijze overgenomen, zuigen het middenveld leeg op een laakbare wijze en splitsen de maatschappij, ze zijn niet meer sociaal maar asociaal. De burger wordt gedwongen te kiezen voor het VN verhaal of zijn eigen mening. Dit is voor de burger een nachtmerrie want de geschiedenis leert waar dit toe leidt.

MSM en drukkingsgroepen zijn meesters in het propageren van non-wetenschap, toch is steun voor het IPCC standpunt in ontwikkelde landen ondermaats: VS 38 %, Australië 44% en 51% in VK. Overeenstemmend met de landen ranking van sceptici: USA, Zweden, Australië, Noorwegen, Nederland, Canada, Finland, Duitsland. Peilingen tonen aan dat klimaat voor de burger de laagste prioriteit heeft. Het VN klimaatplan heeft geen draagvlak bij de burgers en vooral de best opgeleiden (minder gevoelig voor MSM) in het westen zijn sceptisch. Politici zijn er wel ontvankelijk voor. Er is een democratisch deficit dat best meer aandacht verdient, wil onheil vermeden worden. Die keuze is verschrikkelijk, kiest de burger niet voor de VN kant dan staat hij aan de “verkeerde kant van de geschiedenis”, hij wordt sociaal en wetenschappelijk verstoten en gebrandmerkt. Naomi Seibst is actief op sociale media en bestrijdt de VN klimaatkeuze, haar handelen werd met een vergrootglas bekeken en strafbaar gesteld.

Een groep wetenschappers vroeg een dringend publiek wetenschappelijk debat aan de VN top, en stuurden een open brief aan de wereldleiders zonder resultaat.

Voor corona kan een vaccin niet de prioriteit zijn want dit komt veel te laat, de burger wenst oplossingen (virusremmers en testen) in de eerstelijnszorg om uitbreiding te beheersen zonder lockdown en slachtoffers. Net dat is geen WHO prioriteit.

Voor corona sloeg het artikel In The Lancet over hydroxychloroquine (HCQ) in als een bom en was ideaal om “Trump’s wondermiddel” de grond in te boren, de wereld reageerde onmiddellijk met een verbod. Enkele dagen later bleek het artikel vals en werd het teruggetrokken. De media reageerden niet meer en herstelden de aangerichte schade niet. In de meeste landen blijft HCQ verboden. De VS geneesheren beweren 90% HCQ cocktail succes en gaan in het verzet met een rechtszaak.

Wetenschapsfraude en Follow the money

Dit artikel in The Lancet toont aan dat men zelfs binnen de wetenschap de koppeling van wetenschapsfraude en ongeoorloofde praktijken niet schuwt. Een 2012 studie geeft aan dat wetenschapsfraude verantwoordelijk is voor 45% van de teruggetrokken publicaties. De hoofdredacteuren van The Lancet en the New England Journal of Medicine noemen Big Pharma crimineel. Enorm veel belastingsgeld wordt hier vernietigd.

Het creëren van doembeeld scenario’s zijn het ideale middel voor de elite en ondernemers (multinationals) om via de mediacampagnes ongecontroleerd over ongelimiteerde langlopende fondsen te beschikken zonder resultaatverplichting.

Voor het klimaat is de opbrengst van wetenschapsmanipulatie 2400 miljard $ per jaar, als we daarvoor het Australisch resultaat krijgen met een verdubbelde stroomprijs en de leveringsstabiliteit van een derdewereldland land dan is de prijs voor de EU Green Deal rampzalig hoog. Voor België zitten nog meer prijsstijgingen in de pijplijn. Voor COVID is de geldstroom momenteel beperkt tot fondsen, en ondersteuning van de bevolking, voor de belastingbetaler worden het honderden miljarden.

Opvallend en totaal fout is de geringe inspanning om een vijftal potentiële antivirale middelen te evalueren bij de start van de besmetting om de impact van COVID te beheersen. Deze middelen zijn essentieel zolang geen vaccin beschikbaar is. Meer zelfs het spotgoedkope hydroxychloroquine (HCQ) is het voorwerp van een smeercampagne. Het werd niet onderzocht als cocktail op zijn meest efficiënte werking bij de aanvang van de besmetting, maar klinisch daar waar de efficiëntie hoe dan ook laag is en mensenlevens eist. Remdesivir is peperduur en geniet voorkeur. NIH, Fauci en Bill Gates hebben vaccin belangen via Moderna. De publicatie in The Lancet door Surgisphere had HCQ de doodsteek moeten geven maar was fraude. Big Pharma is criminal geeft de druk op uitgevers aan. Is dit waarom Oxford voor dexamethason een mediamelding verkoos voorafgaand aan een publicatie?

VS huisdokters keren zich tegen de machtige overheidsorganisaties gesteund op een wereldwijd ( HCQ+Zn+Zpac) cocktail onderzoek bij meer dan 6000 artsen. De Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) start een rechtszaak tegen de machtige lobby van de American Food and Drug Administration (FDA)

Wetenschapsfraude ontsnapt aan rechtspraak

De vaststelling is dat zowel voor COVID als klimaat wetenschapsfraude winstgevend is en ongestraft ingezet wordt tegen ”fakenews” terwijl het zelf ”fake” is, en dit zonder weerwerk van de wetenschapsorganisaties. Hoe lang kan dit nog getolereerd worden?

Wetenschapsfraude is massaal aanwezig wegens financiële, politieke en maatschappelijke belangen en invloed. Enerzijds omdat de eigen controlesystemen zoals “peer review” falen door manipulatie, het wordt zelfs “pal review” genoemd. Anderzijds komen deze misdrijven zelden voor de rechtbank omdat de universiteiten en onderzoeksinstellingen eerder een minnelijke schikking verkiezen wanneer het een rechtszaak wordt. De risico’s zijn klein en de verdiensten groot waardoor het steeds erger wordt.

Climategate’s vernietiging van originele data en het niet naleven van de “Freedom of Information Act” ontsnapte dankzij verjaring aan een onafhankelijk onderzoek en rechtspraak. De Hockey stick die daaruit voortvloeide, is gesneuveld in een rechtszaak Mann v/s Ball maar vooral het Westen blijft opgezadeld met het akkoord van Parijs. De gevolgen van de fraude blijven als“EU Green Deal” boven ons hoofd hangen.

De vernietiging van het aardappel experiment werd symbolisch geregeld.

De fraude is massaal, biomedici zijn dominant aanwezig en in de gezondheidsector is de vraag naar fraude één op vier. Onderzoeksinstellingen en universiteiten ondersteunen fraude door hard op te treden bij fraudelekken. Klokkenluiders gebruiken een pseudoniem.

Door het buiten de rechtbanken houden is een gedoogbeleid ontstaan waardoor fraude nog steeds toeneemt en belastinggeld massaal kan misbruikt worden ten nadele van de samenleving.

Van dit gedoogbeleid maakt de VN handig gebruik om de frauduleuze “consensuswetenschap” te legaliseren en zelfs rechtsgeldigheid te verlenen, zoals gebeurde in de URGENDA rechtszaak, waardoor de Nederlandse Staat kon veroordeeld worden. Het falen van de rechtspraak in de consensuswetenschap is de oorzaak van de VN klimaatmacht en de toekomstige ondergang van de EU door het akkoord van Parijs.

China als bevoorrechte VN partner

Voor het klimaatakkoord van Parijs behoort China (net als Rusland en India) tot de opkomende landen. Het neemt een bevoorrechte positie in tussen de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden. Het krijgt geen geld toegeschoven maar ook geen CO2 afbouwtraject opgelegd noch het betalen van CO2trekkingsrechten, noch zinloze investeringen. Zo kan China ongehinderd goedkope kolencentrales bouwen voor zichzelf en andere landen. Dit levert China een ca. 4 maal lagere stroomprijs met hoge CO2-emissie (dubbel van gas) en een gigantisch economisch voordeel. De capaciteit van de geplande Chinese CO2 uitstotende centrales is hoger dan de afbouw van CO2 producerende EU-centrales zoals voorzien in het Parijs akkoord. Wat is de zin van het Parijs akkoord als de dure EU CO2 afbouw meer dan gecompenseerd wordt door een verhoogde Chinese uitstoot, en op wereldschaal de CO2 netto blijft stijgen, China’s economie floreert terwijl de EU een economisch kerkhof wordt in de greep van Russisch aardgas?

Voor Covid is vastgesteld dat het virus al actief was op de militaire spelen in Wuhan (18 tot 27 oktober) met vergaande controle en zieke spelers. Analyse van satellietbeelden stelde een verhoogd transport vast rond Wuhan ziekenhuizen in augustus. Er kan aangenomen worden dat COVID in Wuhan gestart is in augustus, en niet 31 december zoals de WHO aangeeft. China is de meldingsplicht van 24 uur aan de WHO niet nagekomen waardoor vier kostbare maanden verloren zijn gegaan.

Het Labo in Wuhan is een P4 labo dat in het westen verboden “gain of function” experimenten uitvoert en onder WHO controle staat. Toch heeft WHO geen vragen gesteld noch onderzoek uitgevoerd, integendeel het heeft China geprezen. Na de SARS epidemie waren strenge afspraken gemaakt met de WHO want een nieuwe uitbraak mocht nooit meer gebeuren. Deze afspraken zijn door beide zijden niet nagekomen, en op landen die een onderzoek vroegen zoals Australië, VS, Nederland, Europa, België (via Franken) werd heftig gereageerd en gedreigd door China. In feite dient het handelen van zowel China als de WHO onderzocht te worden, er staat voor de wereld te veel op het spel. De WHO heeft gelogen. Aanvankelijk werd COVID als niet overdraagbaar naar mensen aangegeven. Daarna als een lichte griep beschreven, maatregelen (mondkappen, reisbeperkingen,…) waren niet noodzakelijk. De WHO heeft geen vragen gesteld rond de vernietiging van virusmonsters, noch rond de beveiliging en handelen van het Wuhan labo en de aanstelling van een leger generaal majoor Chen Wei als directeur. Meer zelfs, de WHO heeft China geprezen voor zijn inspanningen en openheid, en negatief gereageerd op de reisbeperkingen die Trump (veel te laat) opgelegd had en de vraag naar een welwillendheid tussen China en de WHO directeur is pertinent. UN gate en The Conversation gaan over de verstrengeling tussen China en de VN.

In dit licht is de brief van Trump naar de WHO begrijpelijk. Na de dreiging aan de WHO om de VS bijdrage terug te trekken als de WHO geen orde op zaken stelde, is een brief geschreven met zijn motivatie. Deze brief roept voor buitenstaanders een aantal vragen op omdat hij zich hiermee naar de media toe kwetsbaar opstelt.

Zo worden datums uit rapporten met een latere publicatiedatum aangehaald. Vanaf wanneer en bij wie waren die datums bekend?

Wanneer of waardoor is een standpunt van de WHO officieel? Door de felicitaties van de WHO president aan China kwamen de interne spanningen boven en spreekt de WHO met een dubbele tong.

Tevens ontbreekt het vroeger geformuleerde standpunt van Trump dat China verantwoordelijk is met medewerking van de WHO.

 

Eric Blondeel

  • Hits: 3648