dwarsliggers

Dwarsliggers ... noodzakelijk om het rechte spoor te houden
          
lees meer over onze filosofie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

surprised lookBeste beleidsmaker,
Met ongeloof vernam ik dat het vaccin tegen Covid-19 zou verplicht worden bij de zorgmedewerkers. Zeer betreurenswaardig dat u op deze manier uw appreciatie en dank uit voor ons als zorgverleners. Wij zijn al die tijd het beste van onszelf blijven geven en we zijn onze patiënten steeds met de beste zorg blijven omringen, ook in moeilijke omstandigheden

Zorgverleners - ongevaccineerde zorgverleners - die werden toegejuicht en voor wie geklapt werd als dank en appreciatie, die hun patiënten nooit in de steek hebben gelaten en die nu
opeens niet meer voldoen of geweerd moeten worden omdat ze niet gevaccineerd zijn? Wiens basisrecht, keuzevrijheid en zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam afgenomen
zou worden? Van ‘helden’ naar 'weigeraars' of naar diegenen die 'het nog niet goed begrepen hebben' of 'niet voldoende geïnformeerd' zijn?

Verloren gegane helden, die hun gezondheid moeten toevertrouwen aan het injecteren van een experimenteel middel, waarbij alle data nog niet verwerkt zijn, waarbij er reeds zeer
veel (toegedekte) schadegevallen door het vaccin te betreuren zijn, waarbij de farmaceutische industrie vrijgesteld wordt van elke verantwoordelijkheid als het misloopt,...

De vraag dringt zich hierbij op wie in deze vaccinatiecampagne verantwoordelijkheid opneemt voor de burger.
Als u de beslissing tot verplichting invoert, mag ik u dan verantwoordelijk achten voor elke - eventuele en zelfs vermoedelijke - schade die optreedt door en na het vaccin, ook op lange
termijn?

Spijtige en ontstellende vaststelling is dat er gedurende anderhalf jaar geen plaats geweest is voor een echt en integer debat met ruimte voor verschillende inzichten en
wetenschappelijke argumenten. Het ontbreken van dergelijk debat heb ik als een zeer groot gemis ervaren.
Dit zou resulteren in een eerlijker en vollediger beeld voor elke burger, en in een betere afweging voor het maken van een passende en vrije keuze voor elke individuele
persoon. Als bonus kan er dan meer begrip zijn voor elkaars standpunt, in plaats van de huidige polarisering die een wig slaat binnen families en onder vrienden.

Jammer genoeg worden experten, artsen, genetici en wetenschappers die geen ander belang hebben dan onze gezondheid geweerd, geridiculiseerd en 'gefactcheckt'.
Intussen is het duidelijk dat wetenschappers zich niet meer kritisch mogen uitlaten. Kritische geluiden zijn ongewenst en artsen die zich oprechte vragen stellen, worden op de vingers
getikt door de Orde der Geneesheren en riskeren een schorsing.
De vraag naar verder onderzoek en studies naar de beloftevolle curatieve (goedkope)
medicatie, die levensreddend kan zijn, wordt terzijde geschoven.

 

En het virus? Dat gaat nooit meer weg.
Niet bij 70, niet bij 80 en niet bij 90 procent gevaccineerden. Het wordt endemisch.
Er zijn wetenschappers en virologen die reeds lang voorspeld hebben wat nu blijkt uit te
komen. Inzichten die door de reguliere media helaas steevast niet belicht werden. Eerder nog is er sprake van het culpabiliseren van ongevaccineerden, die zelfs 'variantenfabriekjes'
genoemd werden.

De vraag rijst in hoeverre er nog gesproken kan worden over wetenschap, gezien echte wetenschap zichzelf per definitie ten allen tijde in vraag moet kunnen blijven stellen.

Gaat het hier eigenlijk nog wel over onze gezondheid?


Wat immers met de vele schadegevallen door het vaccin, zoals het stijgend aantal hersenbloedingen, tromboses, verlammingen,... en zelfs overlijdens.
Wat met de waarschuwingen door meerdere gerenommeerde genetici voor het risico op infertiliteit van kinderen en jongeren op langere termijn?
Wat met voorheen perfect gezonde jonge mensen die myocarditis of pericarditis ontwikkelen na het vaccin, alsook met sporters die hun fysieke prestaties van voorheen niet
meer kunnen halen?
Waar het toch wordt vermeld, wordt het geminimaliseerd.
Ik kan dit niet begrijpen...

Het vervult me met ongeloof dat u en uw collega's dit negeren en gewoon doorgaan met vaccineren; hoe meer hoe liever. Zelfs aantoonbare antistoffen in het bloed na
doorgemaakte ziekte hebben blijkbaar geen waarde. Liever wordt een beroep gedaan op (invasieve) PCR-tests die een twijfelachtige betrouwbaarheid hebben.


De steeds geponeerde 'vrijwillige keuze' komt ernstig in het gedrang door de dreiging van vaccinatieverplichting voor de zorgverlener die dit vaccin niet wenst.
Ik vind het dan ook moeilijk om aan te nemen dat de sterke aanmoediging om het vaccin te nemen gewoon doorgaat, ondanks de vele schade- en sterfgevallen.

Deze aanmoediging is intussen verpakt in een jasje van verdoken dwang.


Mag diegene die gekozen heeft om de zieke medemens te verzorgen, te genezen, lijden te verzachten en op een diepmenselijke manier de zieke bij te staan - ongeacht wie deze
patiënt is en hoe hij zich ook presenteert - en die deze patiënt nooit in de steek heeft gelaten, nu ook begrip vragen voor zijn of haar weloverwogen en onderbouwd standpunt?

Dit alles brengt me bij de vraag hoe het tot deze situatie is kunnen komen. Ik ben oprecht bezorgd hoe onze vrijheden stap voor stap afbrokkelen. Het maakt dat ik me niet meer voel
als een burger voor wie goed gezorgd wordt.

Uit het feit dat gevaccineerde personen ook kunnen besmet worden en het virus evenzeer doorgeven, volgt logischerwijs dat (het tonen van) de coronapas een onlogische maatregel
is, die tevens indruist tegen het medisch geheim en tegen onze vrijheden.
Deze pas dient dan ook ten allen tijde te worden geweerd.

 

Ik heb trouwens op anderhalf jaar tijd - als ongevaccineerde verpleegkundige - geen enkele positief geteste patiënt gehad op mijn afdeling. Geen enkele patiënt werd door ons, of door
mij besmet. Waarom zou ik me dan opeens moeten laten vaccineren om nog te mogen werken, binnenkort? Omdat u het zegt? Dat is voor mij geen onderbouwd argument.

De voortschrijdende inzichten geven duidelijk aan dat SARS-CoV-2 niet het killervirus is zoals men eerst vreesde (met een Infection Fatality Rate van 0,15 procent).
Ik zou u willen vragen om geen verdere angst te zaaien, maar de burgers te bemoedigen en te informeren hoe ze hun immuunsysteem kunnen versterken, want dat stuk is tot mijn
grote verbazing erg verwaarloosd geweest.

Bovendien ben ik ook heel bezorgd om onze kinderen en jongeren, onze schatten en onze toekomst. Niet in het minst zij hebben veel achterwege moeten laten, en veel mooie
ervaringen en momenten moeten missen. En ze deden het toch maar. IJver er a.u.b. mee voor dat ook zij ten allen tijde en zonder oordeel of discriminatie les kunnen volgen en kunnen deelnemen aan uitstappen. Zorg er a.u.b. mee voor dat scholen niet van hun kerntaak afwijken, want scholen horen zich niet met medische zaken bezig te
houden.

Verkondigen dat zorgverleners minder goede zorgverleners zijn als ze zich niet laten vaccineren, impliceert een zeer verwrongen redenering, en moet ten allen tijde vermeden
worden. Dit werkt immers segregatie en discriminatie in de hand van rechtgeaarde, goed geïnformeerde zorgverleners die het beste met hun patiënten voorhebben, èn tegelijkertijd
met hun eigen lichaam. Laten we daarnaast ook ons uitermate knap immuunsysteem niet vergeten, maar het herwaarderen.

Een verplichting tot vaccineren van alle zorgverleners zal mijns inziens niet overtuigen tot het nemen van dit vaccin. Integendeel, het zal leiden tot verlies van verpleegkundigen en
andere zorgverleners die hun job voor hun patiënten met hart en ziel doen.

Met vriendelijke groeten,

Een zorgverlener met diploma bachelor verpleegkunde, meer dan twee decennia werkzaam als verpleegkundigeNoot:

Aan de lezer van deze brief:

Graag zou ik je vragen om deze brief massaal te delen, vooraleer hij ‘gefactcheckt’ en opnieuw verwijderd wordt (zoals reeds eerder het geval was). Sta jij mee recht? Ik ben je ontzettend dankbaar, ook in naam van vele andere zorgverleners.


Aan de ‘factcheckers’ die wellicht klaarstaan om deze open brief opnieuw te censureren:
Kijk diep in uw hart en lees hem nog een paar keer. Hier staan geen onwaarheden in. Vrije
meningsuiting kan en mag niet gecensureerd worden. Doet u dit toch, wees dan zo fair om dat tenminste met toevoeging van uw naam en toenaam te doen.

Ik reken op uw journalistieke ethiek en moed wanneer u deze open brief beoordeelt. Met dank.